Debattinlägg

Lucia och läroplanen

Nu har den årligt återkommande debatten om luciatågen i skolan kommit igång. Den här gången är det till exempel Uma, 11 år, som inte kunde få vara tomte, då enbart killar kunde vara det, läs mer HÄR, och Ragnar, 15 år, som gärna är Lucia när ingen av tjejerna i skolan vill, läs mer HÄR!

Skolans respons på Umas önskan att vara tomte var bland annat:

”Killarna har andra röster och behöver få vara tomtar därför”

”Gamlingarna på äldreboendet där ni ska lussa skulle bli så förvirrade och upprörda om det helt plötsligt var med en tjej som tomte”

”Det är tradition sedan många hundra år tillbaka, tjejer får vara tärnor (och en Lucia) killar får vara tomtar eller stjärngossar och så kommer vi fortsätta ha det”

När det gäller Ragnar så citeras rektor så här:

”Det ska vara en tjej. Vi ska följa traditionen”

”Vi har ett allmänt luciafirande där allmänheten kommer, allt från äldre pensionärer till yngre och de förväntar sig ett traditionsenligt luciafirande,”

”Min och personalens åsikt om att det ska vara lucia enligt traditionen ja, med stöd ifrån skollagen.”

Uma är van vid att stå upp för det hon tror på, hon har tidigare synts i media när hon protesterade mot HMs uppdelning mellan kill- och tjejkläder. Hon har dessutom föräldrar som står bakom henne, så efter att de först tagit frågan med lärare och rektor så vandrade frågan, via facebook, till media. Vilket resulterat i att skolan ändrat sig, läs mer HÄR!

Vad gäller Ragnar som Lucia har, vad jag vet, inte skolan ändrat sig än, men nu har frågan tagits upp till debatt lokalt, HÄR, och i riksmedia, HÄR, så rektor kanske uttalar sig igen så småningom.

I ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011″ hittar jag bland annat nedanstående, redan i det första kapitlet, fetstil har jag lagt till:

 • ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde… ”
 • ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”
 • ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”
 • Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas.”
 • ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”
 • Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.
 • ”Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.”

I Skollagen (2010:800) finns följande att läsa:

 • ”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”
 • ”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”
 • ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.”
 • ”Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell.”
 • ”I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, …”
 • ”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.”
 • ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.”
 • ”Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.”
 • Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Jag är varken jurist eller lärare, men jag hittar inget, vare sig i läroplanen eller skollagen, som på något sätt stödjer skolornas agerande i de här två frågorna. Däremot hittar jag mycket som stödjer eleverna. Om du går i skola, har vänner som går i skola, är förälder till barn i skola, är vän till föräldrar som har barn i skola och får höra att lärare och/eller rektor agerar som i de två exemplen, ta gärna med dig läroplanen och skollagen och be ansvariga på skolan att läsa igenom och låt dem sedan exemplifiera vilka delar i styrdokumenten de stödjer sitt agerande på, och varför de tydligen anser att de delar jag tar upp ovan inte är styrande i frågorna!

Feministiskt Initiativ arbetar även för att motverka den här typen av ständigt återkommande frågeställningar, exempelvis vill vi genomföra det här:

 • Fi ska verka för att utbildningen i grundskola får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt perspektiv.
 • Fi ska verka för att utbildningen i grundskolan genomförs med inslag av normkritisk pedagogik*.
 • Fi ska verka för att lärarutbildningen och rektorsutbildningen får ett obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, antirasistiskt-, genus- och klassperspektiv. Fi ska även verka för att utexaminerade lärare får kontinuerlig vidareutbildning kring dessa områden.
 • Fi ska verka för att sex- och samlevnadsundervisning, normkritisk pedagogik samt klimatkunskap förs in i examensmålen för lärarprogrammen.
 • Fi ska verka för att lärarexamen inbegriper dokumenterade kunskaper om alla diskrimineringsgrunder.

*”Normkritisk pedagogik har sedan mitten av 2000-talet utvecklats som en pedagogisk metod för att utveckla det förebyggande arbetet kring kränkningar i skolan. Den normkritiska pedagogiken lyckas till skillnad från t.ex. genuspedagogik och andra likabehandlingsmetoder synliggöra flera normer och maktstrukturer som ligger till grund för kränkande behandling. Normkritik handlar om att, istället för att prata om ”tolerans” gentemot utsatta grupper, förstå varför människor diskrimineras och få verktyg att bryta de strukturer som skapar maktobalans i samhället. Genom att se mekanismerna bakom diskriminering kan vi även se hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker varandra. Genom att veta varför diskriminering sker istället för att bara konstatera den, har normkritisk pedagogik förutsättningar att hjälpa oss att förändra samhället i grunden.” (Källa Feministiskt Initiativs partiprogram)

Nej, tacka vet jag förskolorna, åtminstone den som mina barn gick på, där fanns inga begränsningar. Sonen och hans bästa killkompis var lucior och dottern var ett enbarnsluciatåg:

IMGP2897

Ingrid Mårtensson, vice ordförande Feministiskt Initiativ Jämtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s