Debattinlägg

Feminism och hedersvåld

I veckan har Feministiskt initiativ hamnat i debatt med liberala politiker, bland annat om hedersvåld och hur det bäst motarbetas.

Debatten började med ett inlägg av Gudrun Schyman och Linnea Bruno, där de varnar om att SDs inflytande i den svenska poloitiken riskerar att minska feminismen inom alliansen.

Vi hymlar inte om att vi har en ekonomisk politik som är vänsterorienterad – för ökad jämlikhet och starkare generell välfärd. Men politik är mer än ekonomi. Diskriminering, sexism och rasism kan inte härledas ur klassförtryck och kapitalism. De kan förstärkas av dem, men försvinner inte nödvändigtvis med ett socialistiskt samhälle. Inte heller liberalism, med fokus på individens rättigheter, räcker för att möta strukturell ojämlikhet. Höger och vänster är relevant, men en annan ideologisk skiljelinje måste även adresseras. Feminism och nationalism; mänskliga rättigheter och omsorgsrationalitet som inkluderar kamp för social rättvisa och planetens överlevnad ställs mot dominanstänkande, krigsromantik och exploatering på alla nivåer. I vissa förslag kommer vi till samma slutsatser som socialister, men delvis utifrån andra utgångspunkter.”

Du kan läsa hela artikeln HÄR. I stora drag går den ut på att liberal feminism i många fall strävar efter samma saker och med samma medel som Feministiskt Initiativ, men om Alliansen närmar sig SD riskerar den liberala feminismen att utarmas.

Artikeln fick ett svar från Gulan Avci och Maria Nilsson, Liberala Kvinnor, som du kan läsa HÄR. Till del bemöter de Gudrun Scymans och Linnea Brunos artikel, men de lägger mycket kraft på att beskylla Feministiskt Initiativ för att negligera hederskultur:

Er frånvaro i debatten kring hederskulturen är minst sagt skrämmande. Över 70 000 unga, och lägg därtill det stora mörkertalet, blir dagligen kränkta och fråntas sina mest grundläggande mänskliga rättigheter. Ni har valt att svika de mest utsatta flickorna, kvinnorna och pojkarna i vårt land.

I stället har ni i Feministiskt initiativ valt den kulturrelativistiska linjen. Ni ursäktar medeltida normer med att det är rasistiskt att peka ut grupper och kulturer. Vi menar att det är rasistiskt att inte bekämpa kvinnoförtryck och det hedersrelaterade våldet hos människor för att de är invandrare.”

I dag kom en replik från Gudrun Schyman och Linnea Bruno, som du kan läsa HÄR.

”Tyvärr förvånar det oss inte att Gulan Avci och Maria Nilsson från Liberala Kvinnor, i sin replik, inte har gjort bättre faktakoll innan de påstår att Fi ”ursäktar medeltida normer” och ”sviker de mest utsatta flickorna”. Det är inte första gången företrädare för FP gör felaktiga påståenden om Fi. Sanningen är att Fi har den mest ambitiösa politiken mot förtryck och våld i namn av heder. I ett fyrtiotal artiklar i ämnet de senaste åren och i många samtal har vi dessutom verkligen tagit debatten.”

I Feministiskt Initiativs partiprogram går det till exempel att läsa:

”Feministiskt initiativ arbetar för allas mänskliga rättigheter. Människors livsvillkor formas i skärningspunkten för flera olika maktstrukturer. De flesta av oss är privilegierade i vissa avseenden men underordnade i andra. Våldet tar sig många olika uttryck och brottsoffer har skilda behov, handlingsutrymme och möjligheter att få sina upplevelser bekräftade. Makt relaterad till funktionalitet, klass, könsidentitet, rasifiering, sexualitet och ålder spelar en central roll. Ett sådant mer nyanserat maktperspektiv kallas ibland intersektionellt perspektiv. Omständigheter som missbruk, fattigdom, psykisk ohälsa och förtryckande normer av varierande slag kan också ha betydelse för hur våldet möjliggörs, förstås och hanteras av samhället. Kön är inte alltid den avgörande förklaringen till en individs makt och möjligheter, men ifråga om våldsutövande finns en tydlig koppling.”
 
Hederskulturer återkommer på flera ställen i partiprogrammet och det finns dessutom ett särskild kapitel om vår politik i den frågan, här är några utdrag:
”Förtryck i namn av heder har inte sin grund i någon enskild religion. Hela länder eller folkgrupper präglas inte av dessa normer. Det är heller inte väsensskilt från annat förtryck där maktordningarna kön, sexualitet, släktskap och ålder samspelar och är centrala.”
 
”Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och val av partner. Familjens heder anses enligt dessa normer vara överordnad individens frihet och kopplas till särskilt flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Kraven på de unga kvinnornas oskuld är en nyckelfråga, men unga män förtrycks också, exempelvis genom att tvingas delta i förtrycket av sina systrar och likaså hbtq-personer. Social exkludering och rasifiering är en del av problemet, men möjliga att motverka med rätt politik.”
 
”Feministiskt initiativ vill kriminalisera barn- och tvångsäktenskap. För att kunna förebygga dessa brott, följa upp vad som hänt och hämta hem en ungdom som inte kommit tillbaka till skolan efter sommaren utan gifts bort utomlands, behöver polis och socialtjänst mer resurser och utarbeta tydliga strategier.”
 
”Vi är kritiska till att i brottsbalken instifta en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld. Vi vill noga utreda och överväga om inte redan existerande brottsrubriceringar som grov fridskränkning och grovkvinnofridskränkning räcker, när våldet ingår som en del i ett systematiskt förtryck av upprepade hot, våldshandlingar och kränkningar.”
 
”Våld med så kallat hedersmotiv är inte nödvändigtvis ett grövre brott än annat våld med liknande mönster av disciplinering och upprepade kränkningar. Med en särskild brottsrubricering riskerar vi däremot svåra gränsdragningsproblem, större rättsosäkerhet och att ytterligare förstärka den rasism som redan nu finns i rättssystemet.”
 
”De utbildningssatsningar som genomförts har också i många fall överbetonat endimensionella kulturella förklaringar till just hedersrelaterat våld, med en tendens att förstå kultur som något statiskt. Detta har gett näring åt nationalistiska uppfattningar om att förtryckande kulturella uttryck endast finns hos ”de andra”.”
 
”Varken kultur eller könsförtryck räcker som enskilda förklaringar. Våld måste förstås i sitt sammanhang, i relation även till makt kopplad till ekonomiska resurser och social position, rasifiering med mera. Att vara ekonomiskt beroende av förövaren, att inte känna till sina rättigheter eller relevant lagstiftning, att samtidigt utsättas för rasism i kontakter med myndigheter och så vidare begränsar möjligheterna till frihet från våldet.”
 
”Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra alla berättelser om våld och förtryck. Sociala och rättsliga myndigheter behöver öka sina kunskaper om att våldet tar sig olika uttryck och få tillräckligt med resurser för att ge ett fullgott skydd och stöd. När stora delar av en familj, skola, samhälle eller bekantskapskrets godkänner eller deltar i förtrycket krävs riskbedömningar och åtgärder som tar hänsyn till detta.”
Därefter följer konkreta förslag på hur hederskulturens våldsuttryck ska kunna bekämpas.
Det artikelförfattarna från Liberala kvinnor inte verkar kunna ta till sig är den intersektionella politiken. Det är onödigt att stigmatisera offren för hedersrelaterat våld genom att peka ut det våldet som en särskild sorts brott, när det utgår från samma grunder som allt kvinnovåld, en objektifiering av kvinnor, där de blir en form av ägodel som ska formas och fostras enligt mannens vilja. Ett intersektionellt angrepp hjälper oss att se flera förtryck samtidigt och hur de samordnas, men även att ifrågasätta att det vi ser som skillnader mellan olika kulturer kanske enbart är en fråga om kunskap och vana.
Ingrid Mårtensson
Vice ordförande, Feministiskt Initiativ Jämtland
IMGP3038
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s