Studiecirkel

Välfärd som verktyg

Dags för del 2 i studiecirkeln om Feministiskt Initiativs politik. Del 1 hittar du HÄR!

Du kan läsa hela partiprogrammet HÄR.

I dag handlar studiecirkeln om kapitlet A: Välfärd som verktyg.

Den inledande texten:

”Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet. Detta innebär att den generella välfärdsstaten och välfärdspolitiken måste inkludera ett systematiskt motverkande av strukturell diskriminering på alla plan. Mänskliga rättigheter ska gälla alla människor som vistas i Sverige. Papperslösa och asylsökande ska ha samma rättigheter som medborgare eller människor med uppehållstillstånd.”

Det här innebär att politiken måste ändra fokus. Från att ha ekonomi och tillväxt som grundläggande synsätt måste perspektivet istället bli på solidaritet mellan människor och mellan människor och miljön. Välfärden ska inte ses som ett skyddsnät utan som ett verktyg för att bygga ett jämställt samhälle.

”En feministisk syn på välfärd omfattar hela människans liv och den omgivande miljön. Vi förkastar därför den traditionella uppdelningen i olika politikområden och intressesfärer, som genom sin konstruktion automatiskt ger de ekonomiska avvägningarna företräde. Arbetsmarknad, utbildning, miljö, familj, omsorg, kultur, bostad, bistånd och vård är bara några av många komponenter i det som formar vardagens villkor. Insatser på de olika områdena kan därför inte separeras från varandra eller ställas mot varandra för att skapa kortsiktiga politiska poäng eller hyfsa till en budget.”

Jag uppfattar texten som att vår politik vill se ett helhetsperspektiv på styrningen av landet, där fokus ligger på människors välfärd, inte på ekonomi och tillväxt, hur tänker du?

I den fortsatta texten står det här:

”Det handlar framför allt om att koppla varje människas rätt att vara ekonomiskt självständig och kunna ta ansvar för sitt liv, sin hälsa och sin miljö, till samhällets ekonomiska och demokratiska utveckling. Genom att fler får möjlighet att använda sin fulla potential ökar också utrymmet att skapa ett inkluderande samhälle, där alla får sina behov tillgodosedda, oberoende av kön, sexuell läggning, funktionsduglighet eller etnisk tillhörighet.”

 Det här låter helt fantastiskt för mig, men hur ska det gå att genomföra praktiskt?

Det finns i det här kapitlet 14 övergripande punkter om hur politiken ska kunna bli verklighet, mer detaljerade förslag återfinns i de mer inriktade delarna av programmet.

1 Jämställdhet/jämlikhet. Alla människor ska kunna utveckla sin fulla potential i ett jämlikt samspelmed andra – oberoende av kön, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexualitet och ålder.
2 Frihet från diskriminering. Ingen människa ska begränsas av diskriminerande eller förtryckande strukturer.
3 Solidaritet. Globalt, nationellt och lokalt.
4 Frihet från våld. Speciella insatser måste göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
5 Ekonomisk självständighet åt alla. Alla människor har rätt till ett arbete som ger ekonomisk självständighet.
6 Ett fungerande och icke-diskriminerande rättsväsende.
7 En gemensam och jämlik skola. Elevens behov i fokus.
8 En balans mellan arbetsliv, familj och fritid. Tid för arbetsliv, familj och fritid – en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag.
9 Samverkan med naturen. Levnadsvillkor, planering och samhällsutveckling kopplas till konsekvensanalyser.
10 Subventionerad, skattefinansierad, sjuk- och tandvård för alla under livets alla skeden.
11 Vatten och energiförsörjning och avfallshantering ska ligga under samhällets ansvar.
12 Tryggt boende till en rimlig kostnad under hela livet.
13 Att kultur och kulturarbetare uppfattas som oundgängliga i samhällssamtalet.
14 Att individuella lösningar/valmöjligheter kan erbjudas inom systemen.

Politiken sammanfattas i slutet av kapitlet så här:

”Feministiskt initiativ driver en politik som skapar en helhetssyn på hälsa, utbildning, arbete, omsorg, boende, kultur, miljö och ekonomi. Det är en helhet som inkluderar både det betalda och det obetalda arbetet och betraktar föräldraskap som ett självklart inslag i arbetslivet. En helhet som väver in miljö- och hälsoaspekter i allt beslutsfattande och utgår från människans behov av att uppleva sig som en respekterad och trygg individ i livets alla skeden. Feministiskt initiativ ser det som en viktig uppgift att motverka politikens uppdelning i mindre och osammanhängande områden, med följd att orsakssammanhang och maktfrågor osynliggörs.”

I arbetet med politiken blir det alltså viktigt att inom varje delområde också ta med ett helhetsperspektiv och se hur det här området kan påverka andra områden, hur de påverkar varandra och hur de påverkar individer med olika förutsättningar inom områdena. Vilka utmaningar och möjligheter ser du med den synen på politiken?

En del i vår politik som jag tycker är viktig är att olika diskrimineringsgrunder lyfts upp och synliggörs. I Diskrimineringslagen (2008:567) står det bland annat:

1 §/Träder i kraft I:2015-01-01/ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

Jag tänker så här om det: Diskrimineringslagen är till för att försäkra en miniminivå, att de som nämns i lagen inte diskrimineras, exkluderas, från olika sammanhang. Feministiskt Initiativs politik vill istället att de som i dag utsätts för olika hinder, förtryck och diskrimineringar ska inkluderas och ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra att kunna påverka sin egen situation. Hur ser du på vår politik i förhållande till diskrimineringslagen?

Fundera på frågorna själv, kommentera här i bloggen, på facebook,  direkt till mig via vår mail eller diskutera med andra i din omgivning!

Studiecirkelledare: Ingrid Mårtensson, vice ordförande Feministiskt Initiativ Jämtland

IMGP4973

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s