Studiecirkel

Ekonomi för en hållbar utveckling

Dags för del 3 av studiecirkel i Feministiskt Initiativs politiska program. Del 1, En feministisk politik, hittar du HÄR, del 2, Välfärd som verktyg, HÄR och programmet som helhet HÄR!

Grunden i Feministiskt Initiativs ekonomiska politik är att vi behöver ändra vårt perspektiv. Vi kan inte ha fokus på tillväxt och konsumtion när vi samtidigt ser hur välfärden krackelerar, på bekostnad av främst kvinnor som får ta ett allt större ansvar för det som tidigare var ett samhälleligt ansvar. Vi behöver istället ha ett helhetsperspektiv på ekonomin, där vi hushållar inte bara med pengarna utan även med människor och miljö.

”Offentliga budgetar är verktyg för att omfördela resurser. För att skapa ett välfärdssamhälle måste den nuvarande dominerande trenden brytas. Vi ser hur trygghetssystemen luckras upp. Det gynnar först den privata sfären, välbärgade män och även kvinnor. Det som förklaras som naturliga åtgärder och traditionella normer ska ifrågasättas och innebörden i begreppet värde omdefinieras. Ordet ekonomi betyder ursprungligen att hushålla med resurser. Det kan ske på olika sätt, men medan patriarkala ekonomiska teorier fokuserar främst på finansiell tillväxt med marknaden och konsumismen som sina viktigaste markörer lyfter den feministiska ekonomin fram helhetsperspektivet. En feministisk politik grundas på respekt för de miljömässiga och mänskliga resurserna – och hushållar med dem – med sikte på att skapa en hållbar utveckling. Ett gott liv på jorden kräver att vi människor samverkar med miljön, naturen och jordens naturtillgångar på ett balanserat och uthålligt sätt.”

För att kunna ändra perspektiv behöver vi även hitta nya sätt att mäta och synlikköra de resurser vi ska hushålla med:

”För att få en bredare bild av hur samhällets resurser fördelas och används krävs därför fler mätmetoder, som synliggör det obetalda arbetet och redovisar vilka konsekvenserna av resursfördelning och ekonomiska beslut blir för kvinnor, män, barn – och miljö.”

Hur tänker du om det? Hur mäter vi idag, hur borde vi mäta? Det som mäts är det som syns och får fokus. Vilka mått behöver vi för att kunna byta perspektivet?

”En feministisk ekonomi uppmärksammar flödet mellan olika samhällssektorer och är medveten om att en kortsiktig besparing kan dyka upp som en kostnad i nästa led om inte helheten beaktas – en kostnad som ofta drabbar delar av befolkningen. Indragningar utan helhetsperspektiv och grundläggande könsanalyser har till exempel under senare år främst drabbat kvinnor, äldre och barn.”

Feministiskt initiativ använder sig av strategin ”jämställdhetsintegrering” som i kombination med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsrevision är metoder för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i alla beslutsprocesser.

”Analyser – som beskriver konsekvenser för kvinnor respektive män – ska genomföras som en del av den ordinarie verksamheten på alla nivåer och inför allt beslutsfattande.”

Feministiskt Initiativ tycker att ROT- och RUT- avdrag tagit över en del av vad den offentliga sektorn tidigare gjorde, men det är främst individer med goda inkomster som kan utnyttja dem

”Feministiskt initiativ anser att rätten till läxläsning, hemtjänst och en bra bostad inte ska vara en fråga om hur stor plånbok en har. Därför ska staten inte subventionera hushållsnära tjänster eller privata renoveringar av bostäder, utan istället använda skattepengar för den gemensamma välfärden och en generell bostadspolitik.”

I bland diskuteras RUT-avdragets vara eller inte vara, men färre diskuterar ROT-avdraget. Hur tänker du om avdragen? Ska de vara kvar, ska de förändras, ska de tas bort?

Feministiskt Initiativ är inte emot all privatisering av välfärden, många privata företag har en vårdidé som bidrar till en uppskattad mångfald i utbudet av välfärdstjänster, en mångfald som Feministiskt initiativ vill värna om. Problemen uppstår med privata aktörer som har höga avkastningskrav, och som dessutom kan verka i flera kommuner, vilket gör det svårt att se om den egna kommunens medel går till verksamheten inom kommunen.

”Att på ett oreglerat sätt låta privata bolag ta ut vinster ur den skattefinansierade verksamhet som utgör basen för välfärden skapar problem. Skattepengar som är avsedda för skola, vård och omsorg ska användas till detta – inte till att öka riskkapitalisters och privata aktieägares förmögenheter.””Vi efterlyser regler som förhindrar vinstläckage men samtidigt bibehåller den valfrihet som medborgare uppskattar. Huvudprincipen ska vara att den skattefinansierade välfärden bedrivs i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer enligt utarbetade non profit-principer.”

Hur ser du på privata aktörer i välfärden? Bidrar de till mångfald? Hur ska de lockas att bedriva verksamhet om vinstuttagen regleras?

”Det största hotet mot välfärd för alla är nedskärningarna. ”

”Exempelvis är det 25 procent större barngrupper i förskolan i Sverige idag än det var 1985. Det är också tre gånger så många barn per anställd på fritids idag än det var 1980. En tredjedel av Kommunals medlemmar tvingas gå ner i arbetstid under småbarnsåren på grund av att barnomsorgen inte är tillgänglig när de jobbar. Inom äldreomsorgen är utvecklingen ännu sämre. De över 80 år som får offentligt finansierad äldrevård har minskat från 62 procent 1980 till 37 procent 2006. 100 000 personer har gått ner i arbetstid för att ta hand om sina äldre anhöriga när äldreomsorgen inte räcker till. ” ”En offentlig sektor med bra löneläge ger en stabilitet i ekonomiskt svajiga lägen.”

Några av de åtgärder som Feministiskt Initiativ föreslår är att alla genomgripande reformer på samtliga politiska nivåer ska innehålla konsekvensanalyser utifrån ett maktperspektiv, att BNP-måttet ska innefatta även obetalt arbete så som hushållsarbete och omsorg om familjemedlemmar, att verka för att avskaffa RUT-avdraget och ROT-avdraget, att en non profit-princip ska vara rådande inom skola, vård och omsorg och att alla verksamheter och enheter (till exempel varje enskild skola, vårdcentral, äldreboende och förskola) där minst 50 procent av verksamheten finansieras med skattemedel åläggs att öppet redovisa sin ekonomi. Läs mer HÄR.

Har du några andra tankar om detta? Finns det åtgärder du saknar? Eller någon du inte tror kan ge önskad effekt?

Läs på nätet, fundera på de frågor som ställs här, kommentera gärna här i bloggen, diskutera med andra, kom med förslag!

Studiecirkelledare
Ingrid Mårtensson
Vice ordförande FI Jämtland

blom 2

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s