Studiecirkel

En ny syn på arbete, del 2

Den virtuella studiecirkeln fortsätter, parallellt med en IRL studiecirkel. Det här är del 5, under headern ovan, under fliken ”Studiecirkel”, hittar du de tidigare delarna!

Dags att fortsätta bena i kapitel C, om en ny syn på arbetet. Du kan läsa HÄR, sida 9 till 14.

Inledningsvis koncentrera sig kapitlet på de orättvisor som finns i dagens arbetsliv:

”Dagens arbetsmiljölagstiftning skyddar inte mobbade individer fullt ut och måste därför stärkas.”

”Könsmaktsordningen, rasism, otillgänglighet och andra maktstrukturer skapar förhållanden som leder till att människor diskrimineras i arbetslivet. Kvinnor drabbas ofta av otrygga anställningar, brist på inflytande och löper störst risk att utsättas för våld och hot.”

”Detta visar att diskrimineringslagstiftningen i sig inte är tillräcklig för att åtgärda det stora problemet. För att skapa ett jämlikt arbetsliv måste krafttag riktas mot de som diskriminerar.”

”De könsbundna löneskillnaderna består, trots EU-direktiv om att tillämpa likalöneprincipen, lika lön för lika och likvärdigt arbete, och trots att det åligger medlemsstaterna att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att bestämmelser i kollektivavtal, löneskalor, löneavtal eller individuella anställningsavtal inte strider mot likalöneprincipen.”

”Löneskillnaderna på arbetsmarknaden och fördelningen av det obetalda arbetet ger avtryck i ersättningssystemen och pensionen. Eftersom det nuvarande pensionssystemet baseras på livsinkomsten, missgynnas kvinnor konsekvent.”

Några av de åtgärder som föreslås i vår politik är att utveckla metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led. rättshjälpsreglerna ska förändras och de måste utökas när det gäller diskrimineringstvister, att ta fram en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer och över den stora könsbarriären på arbetsmarknaden, att införa 6 timmars arbetsdag för alla med bibehållen lön, att företag ska vara ansvariga för hur underleverantörers personal behandlas och att att pensionssystemets intjänandegrunder ändras och görs jämställda mellan kvinnor och män

Vilka av arbetslivets orättvisor har du egen erfarenhet av, eller har sett andra utsättas för? Ser du andra orättvisor? När du läser de åtgärder som föreslås i programmet, vilka känner du mest för? Minst för? Varför?

Hur ser det ut i Jämtland? Vilka av åtgärderna skulle kunna göra mest nytta hos oss? Är det något annat som behövs?

Kapitlet fortsätter med att behandla arbetslöshet och företagande:

”I ett välfärdssamhälle ska människors integritet inte vara beroende av deras position på arbetsmarknaden. Utvecklingen gör att allt fler kommer att uppleva perioder utan lönearbete. Det är därför viktigt att människor kan använda den tiden på ett konstruktivt sätt – ett sätt som kan vidga perspektiv och stimulerar en positiv utveckling. Feministiskt initiativ anser det därför självklart – och nödvändigt – att koppla det minskade utbudet av lönearbete till en generell arbetstidsförkortning.”

”Genom en omfördelning av medlen för arbetslöshetsbekämpning skulle de regionala partnerskapen kunna gå in och agera ”riskföretag”, det vill säga bygga upp nya verksamheter, så kallade utvecklingsföretag i syfte att utveckla nya affärsidéer, organisationer och/eller utvecklingsspår.”

”Feministiskt initiativ ska verka för att stimulera småföretagandet och undanröja de hinder som gör det svårare för kvinnor än män att starta och driva företag.”

Bland åtgärderna finns till exempel att Arbetsförmedlingen (AF), i sitt arbete med arbetslöshetsfrågor, problematiserar konsekvenserna av kvinnors underordning och att arbetsmarknadsstatistiken ersätts av beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor och som inkluderar deltidsarbetslöshet i arbetslöshetsstatistiken, att verka för slopandet av de 45 karensdagarna för a-kasseersättning vid uppsägning på egen begäran. Det ska vara möjligt att lämna ett arbete man far illa av, att alla arbetssökande ska få ta del av individuellt anpassade arbetsmarknadsprojekt, att könsdiskriminering och etnisk diskriminering vid kreditbedömning av kvinnors verksamhetsidéer ska kunna åtgärdas via jämställdhetslagen på samma sätt som exempelvis diskriminering vid anställning samt att trygghetssystemen utformas så att företagare får samma villkor som den som är anställd, exempelvis vid vård av sjukt barn och att förenkla skattesystemet för små företag och se över arbetsgivaravgifter för fåmansföretag.

Hur tänker du om den här synen på arbetslöshet och företagande? Tror du åtgärderna skulle fungera? Hur genomförs det här praktiskt?

Vad skulle den här politiken innebära för Jämtland? Är det något i det här som du ser som extra intressant? Något som inte är användbart för Jämtland? På vilka sätt?

Slutligen behandlar kapitlet om arbete familjen och socialförsäkringssystemet:

”Att utgå från barnets perspektiv istället för familjens, där de vuxnas behov inte alltid överensstämmer med barnens, öppnar för nya lösningar som stärker barnens position i samhället. Feministisk politik utgår från att föräldrar kan kombinera föräldraskap och arbete på ett harmoniskt sätt.”

”Feministiskt initiativ anser att en generell arbetstidsförkortning kommer att ge föräldrar och barn möjlighet till mer gemensam tid och en mindre stressad vardag med en jämnare fördelning av föräldraansvar och obetalt arbete.” 

”För att bryta traditionella könsmönster måste insatser göras när mönstren etableras, nämligen under den allra första tiden som föräldrar. Även om dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verkligheten helt annorlunda ut. 83 % av all föräldraledighet tas ut av mammorna. Invanda mönster och förlegade attityder dikterar villkoren och det så kallade fria valet är i själva verket ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste införas.”

”Feministiskt initiativ vill att den lagstiftning som reglerar den juridiska och ekonomiska sidan av samlevnad förnyas. Äktenskapsbalken och sambolagen bör ersättas med en ny, gemensam samlevnadsbalk, som täcker alla samlevnadsformer. De personer, två eller flera, som har ett gemensamt boende, gemensam ekonomi och olika former av gemensamt ägande ska, om de så önskar, kunna ingå juridisk/ekonomisk samlevnad. De får då samma lagliga stöd som äktenskapsbalken ger idag. Den ekonomiska och juridiska sidan av samlevnaden bör dessutom frikopplas från religiösa ceremonier.”

”Oro för ekonomin utgör ett stort hinder för utveckling och att ta sig fram i dagens djungel av olika inkomstrelaterade, försörjningsrelaterade och behovsrelaterade bidrag tenderar att skapa långa passiva perioder i sökandes liv. För att kunna behålla ett tydligt sikte på en återgång till ekonomisk självständighet måste bidragsnormerna slås samman och kopplingen till inkomstbortfall kompletteras med en enhetlig miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet.”

För att uppnå målen med politiken föreslår Feministiskt initiativ bland annat att verka för att ensamstående föräldrars situation förbättras, att Sverige aktivt driver homosexuellas och ensamståendes rätt till adoption på lika villkor som andra familjeformer i det internationella adoptionsrådet, att äktenskapsbalken och sambolagen ersätts av en ny samlevnadsbalk där två eller flera personer som lever ihop och kan antas ha gemensam ekonomi och gemensamt ägande ska kunna ingå samlevnad och att skapa en samlad social försäkring med enhetliga regler och fokus på arbetet med individens väg mot arbetslivet och ekonomisk självständighet.

Hur tänker du i de här frågorna? Är politiken tillräcklig, eller tycker du den är väl progressiv? Vilka områden tycker du Feministiskt initiativ ska fokusera på? Vilka åtgärder tycker du bör göras så fort som möjligt? Vilk tycker du behöver mogna ett tag? Varför tror du att du har just den synen på dem?

Vad i det här är viktiga att driva i Jämtland? Skiljer sig det här åt för Jämtland och övriga delar av landet? Behövs mer eller mindre hos oss? Varför?

För mig personligen är det vissa delar i det här kapitlet som tilltalar mig extra mycket. De förslag jag mest brinner för är 6 timmars arbetsdag och att det blir en samlevnadsbalk. Jag tycker även om det tydliga ställningstagandet att det är barnens bästa som ska styra, inte att föräldrarna på något sätt har ”rätt” till sina barn. Eftersom jag anser att de diskrimineringslagar vi har i dag är tandlösa och kräver mycket av den som utsatts för diskriminering tycker jag även det är positivt att så mycket kraft i politiken läggs på att rätta till alla de orättvisor som finns i dagens arbetsliv.

Studiecirkelledare
Ingrid Mårtensson

Rosa höst 6

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s