Studiecirkel

Hälsa och sjukvård, del 2

Även om den fysiska studiecirkeln tagit sommarlov så fortsätter den virtuella. Nu är det dags för träff nummer 8, andra halvan av kapitel E, hälsa och sjukvård, i partiprogrammet som du hittar HÄR!

Den här delen i det politiska programmet handlar om alkohol- och drogpolitik, sexuell och reproduktiv hälsa, funktionalitet, sexualitet och slutligen sexualitet och kroppslig integritet.

”Feministiskt initiativ vill satsa på att öka kunskapen om kvinnors drogmissbruk, genom forskning, utbildning och metodutveckling inom socialtjänst, sjukvård, polisväsende och behandlingsverksamhet. Ett genusperspektiv måste läggas på alla led i bemötande-, behandlings- och tillfrisknandeprocessen inom alkohol- och drogmissbruksvården, så att all vård och behandling kan utformas utifrån kunskap om könsspecifika skillnader mellan kvinnors och mäns relation till alkohol och droger.”

”Det här ska göras genom att till exempel verka för att ett genusperspektiv tillförs alla led i bemötande-, behandlings- och tillfrisknandeprocessen inom alkohol- och drogmissbruksvården, verka för att möjligheten för kvinnor att få bättre hjälp inom missbruksvården ökar och verka för att regeringen, inom ramen för EU-samarbetet, kraftfullt motverkar krav på avregleringar och legaliseringar inom alkohol- och drogpolitiska områden.” 

Hur ser du på de här frågorna? Behövs ett genus perspektiv? Har du egna exempel där män och kvinnor behandlas olika när det kommer till droger och alkohol? Vad tror du är viktigast att göra i vårt län?

I avsnittet om sexuell och reproduktiv hälsa står det bland annat:

”För att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar krävs det att alla inblandade tar ansvar för att ha säkrare sex. Prevention verkar bäst om det ses som ett gemensamt ansvar som inte åläggs enskilda grupper. Trots det har Sverige en av världens hårdaste smittskyddslagstiftningar som stigmatiserar hiv-positiva istället för att sträva efter att minska spridningen av hiv. Det stigma som ännu omgärdar hiv är kränkande för den som lever med hiv och utgör ett hot mot god prevention. Lagen skapar även en rättslös situation för personer som bär på hiv-viruset, som av smittskyddsläkaren kan dömas till tvångsvård på i princip obegränsad tid. Utfallet av lagen visar på den diskriminering som genomsyrar sjukvården då den enbart används mot icke-vita personer, prostituerade och missbrukare.”

”Rätten till fri abort är en nödvändig rättighet för att säkra kvinnors hälsa och för att kvinnor ska kunna agera som autonoma individer med oinskränkt rätt över sin egen kropp. Rätten till fri abort ifrågasätts såväl inom För en feministisk politik • 2013 25 Sveriges gränser som utanför. Motståndet mot aborter måste ses i ett globalt sammanhang där många kvinnor förvägras denna rättighet. Därför är det av stor vikt att Sverige som stat aktivt driver och arbetar för kvinnors rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa nationellt och internationellt.”

Bland åtgärderna som föreslås handlar mycket om rätten till en god förlossningsvård, till exempel genom att Fi ska verka för att ge den födande kvinnan rätt att så långt det är möjligt bestämma över sin graviditet, hur hon vill föda och över eftervården. Detta inbegriper rätt till kejsarsnitt.  Fi ska verka för att bygga ut förlossningsvården i glesbygd så att alla kvinnor har tillgång till förlossningsvård med hög säkerhet och medicinsk kompetens. Fi ska verka för att förlossningsskador måste behandlas på ett sådant sätt att det säkrar kvinnors möjligheter till fortsatt välmående. Fi ska verka för att eftervården ska bli bättre på att fånga upp det lidande som många mammor upplever efter förlossningen. Alla nyblivna mammor ska erbjudas professionell hjälp med att bearbeta sin förlossning utifrån sin egen upplevelse. 

Hur ser du på förslagen (läs gärna samtliga i det politiska programmet)? Vilka är viktigast för oss i vårt län?

”Feministiskt initiativ anser det nödvändigt att problematisera begreppet funktionsnedsättning och sätta fokus på varje individs rätt att leva utan diskriminerande hinder. Det stöd som samhället ger de funktionshindrade ska inte ses som flexibelt, där rätten till stöd och livskvalitet tolkas olika beroende på de statliga finansernas status.”

”Feministiskt initiativ vill se ett samhälle där ingen utesluts. Därför bör en miljö som inte är tillgänglig för alla klassas som diskriminerande. Det finns omkring 1,8 miljoner personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det motsvarar 20 procent av befolkningen. 1,8 miljoner människor berörs alltså direkt av otillgängligheten i samhället.”

För att uppnå detta ska Fi till exempel verka för att lagen om särskilt stöd (LSS) förändras så att fler får rätt till personlig assistans oavsett ålder och i ökad omfattning.  Fi ska verka för att det på alla särskilda boenden och gruppbostäder i Sverige ska finnas tillgång till gemensamhetsutrymmen om detta önskas av de boende. Fi ska verka för ökad utveckling och nyttiggörande av teknologi och hjälpmedel för att undanröja funktionshindrande miljöer. Utvecklingen ska vara baserad på kvinnors och mäns olika behov. Fi ska verka för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Hur mycket kunskap har du i de här frågorna? Är det något du behöver fundera på för att kunna delta i det offentliga livet? Vilket behov ser du i vårt län?

”Hur vi utvecklas sexuellt, vad som känns rätt och bra, dåligt eller möjligt, hänger samman med de bilder och föreställningar (inte minst sexualmoralens dubbla bild av kvinnan som hora eller madonna) som tidigt presenteras för oss under uppväxten. Vad som ”är” kvinnors roll som sexuella varelser och i det sexuella samspel begränsas av den bild som patriarkatet framhåller i exempelvis reklam, filmindustri, pornografi etc. Sexuell frigörelse är att kunna vara fri att utforska sin sexualitet och lust utan att känna sig begränsad av skuld och skam. Detta innebär allt ifrån fantasier och onani till sexuella förbindelser med andra. Individens sexuella frihet har alltid en gräns i mötet med andra. Ingen kan kräva att andra ska tillfredsställa ens lustar mot deras egen vilja, mot lön eller betalning. Det är viktigt att en sexuell utveckling sker utan fruktan för våld och övergrepp samt att kvinnor har full kontroll över sin egen reproduktiva förmåga.”

Här ska Fi bland annat verka för att skapa andra och mer mångfaldiga normer för sexualitet som utmanar objektifiering, heteronormativitet och kvinnors sexualitet som tabu- och skambelagd. Fi ska verka för ett normkritiskt och öppet förhållningssätt till sexualitet i undervisning och bland skolpersonal generellt. Detta inkluderar att skolan bör reflektera runt sexualitet och könsidentitet, avstå från att reproducera stereotyper i sexualundervisningen, motverka hbtq-fobi och sexism generellt samt öka kunskapen om hbtq-frågor bland skolvårdspersonal. Fi ska verka för att alla kommuner ska vara skyldiga att inrätta ungdomsmottagningar. Alla ungdomsmottagningars lokaler ska vara anpassade utifrån människors olika fysiska behov och funktionalitet. Personalen som arbetar på ungdomsmottagningarna ska ha kunskap om genuskonstruktioner, hbtq-frågor, psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, samt om frågor som rör asyl/flykting/papperslöshet.

Hur ställer du dig till det här? Vilka brister inom området ser du i dagens samhälle, och vilka idéer har du för att åtgärda bristerna? Vad behöver vårt län fokusera på för förändring?

”För att kunna ta del av välfärden och ha möjlighet att besluta över sitt liv måste varje människa ha rätt till sin egen kropp. Individen måste själv få besluta över sin kropp, sin sexualitet och kunna sätta gränser i möten med andra människor. Detta är en fråga om såväl hälsa som om grundläggande mänskliga rättigheter. För att äga sin kropp och existera som fria människor måste kvinnor ha en egen sexualitet som inte bestäms utifrån mäns behov.”

”Genom att frigöra oss från tanken om heterosexualitet som norm och ett binärt könstänkande kan vi motverka diskrimineringen av homo- bisexuella och transpersoner.”

”Ingen kan äga en annan människas kropp. Sexualiteten måste bygga på frivillighet och ska inte ske mot någons vilja, mot lön eller betalning. I ett välfärdssamhälle görs allt för att bekämpa människohandel och att köpa sexuella tjänster är oacceptabelt.”

”Stater världen över begränsar kvinnors möjlighet att kontrollera sin reproduktion, genom att olagligförklara abort, försvåra tillgången till preventivmedel och inte erbjuda säkra förhållanden vid barnafödande. I ett välfärdssamhälle fråntar inte staten kvinnor reproduktiva rättigheter utan tillhandahåller tvärtom möjligheter därtill.”

Fi ska till exempel verka för en ändring av lagen om våldtäkt så att brist på samtycke konstituerar brottet. Fi ska verka för att människor inte exploateras i sexindustrin. Fi ska vidare verka för en kartläggning av penningflöden i denna industri. Fi kräver också mer resurser och hjälp till prostituerade som vill ta sig ur sin situation och ska verka för ett nationellt resurscentrum för prostituerade. Fi ska verka för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste kvinnor i länder där aborten inte är fri välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som kvinnor bosatta i Sverige. Fi ska verka för att inkludera kön samt transpersoner i lagstiftningen om hets mot folkgrupp och att hetslagstiftningen ska utformas med ett tydligt strukturellt perspektiv. Fi ska verka för att utländska kvinnor och män som i äktenskap eller samlevnad med män i Sverige utsätts för våld samt kvinnor/män/barn som befinner sig i Sverige till följd av trafficking ska ha rätt att stanna i Sverige oavsett vistelsetid i landet, längd på eventuellt äktenskap, ålder, hälsotillstånd etc. Fi ska verka för att skyddet stärks för kvinnor i samband med angivelse av brottslingar i trafficking.

Vilka tankar får du om åtgärderna som föreslås? Är det rätt åtgärder eller borde Fi arbeta på ett annat sätt? Vilka frågor ska vi driva i vårt län?

Fundera på frågorna, diskutera med någon i din närhet, eller kommentera här i bloggen!

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP2680rev

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s