Studiecirkel

Kulturpolitik

Dags för träff 14 i den virtuella studiecirkeln. Under den här träffen tittar vi på kapitel I i partiprogrammet, som du hittar HÄR. Kom ihåg att gärna läsa själv eftersom jag gör mitt egna urval här, om du hittar annat som du tycker är intressant i kapitlet får du gärna ta upp det till diskussion! Om du vill börja från början i studiecirkeln kan du titta under fliken ”Studiecirkel” under headern här ovan, så hittar du alla träffarna där, plus ett antal boktips.

”Kulturen är det som finns närmast oss i vår vardag, det formar vårt samhälle och oss som individer och samhällsmedborgare. Det är genom kulturen vi bearbetar existentiella frågor och skapar mellanmänskliga relationer. Kulturyttringar synliggör olika berättelser och erfarenheter och skapar möjligheter till identifikation och till självreflektion. Kulturen ger oss också verktyg att ifrågasätta, göra motstånd, begrunda, kritisera och förändra samhällets normer och gränser. Kulturens institutioner och mångfald av mötesplatser rymmer det offentliga samtalet och är demokratins vagga och verktyg. Kulturens fria uttryck är därför en förutsättning för demokratin.

Det faktum att män är överrepresenterade inom kulturens alla områden innebär att kvinnors berättelser, erfarenheter och uttryck förblir underrepresenterade. Både historia och nutid präglas av osynliggörandet av kvinnor, hbtq-personer, personer med funktionsnedsättningar, rasifierade grupper och nationella minoriteter. Feministiskt initiativ anser att den rådande könsmaktsordningen, heteronormen, den strukturella rasismen och klasstillhörighet begränsar det fria uttrycket genom att undertrycka, nedvärderar berättelser och erfarenheter samt ger inte alla lika möjlighet att delta i det offentliga samtalet. Vi anser att ett jämställt och jämlikt kulturliv i sig är ett kvalitetskriterium.”

Feministiskt initiativ ska bland annat verka för att kulturen genomsyrar alla de övriga politikområdena och att kulturens offentligt finansierade institutioner målmedvetet arbetar internt och externt för ett jämställt innehåll och utbud samt aktivt arbetar för att ge röst och delaktighet åt marginaliserade grupper och uttryck. Fi ska även verka för att arbetet med att bevara vårt kulturarv görs med utgångspunkt i jämställdhet, normkritiska perspektiv, mångfald och samtid och verka för att öka tillgången på kulturens öppna arenor och mötesplatser såsom ateljéer, verkstäder, replokaler, scener, mötesplatser, caféer och gallerier. Dessutom ska Fi verka för att olika kulturyttringar får större utrymme i det offentliga rummet samt att konstnärer ges mer inflytande i stadsplaneringsfrågor.

Se dig omkring. Vad ser och hör du som kan vara en del av kulturen som formar dig? Musik, konst, litteratur och andra kulturella inslag. Vad lyssnar du på, vad läser du, vad ser du? Vem har skapat den kulturen? Hur kan vi i vårt län säkerställa allas rätt att uttrycka sig kulturellt och allas tillgång till olika former av kultur?

”Rådande patriarkala maktförhållanden i samhället blir också tydliga i medievärlden, i allt från medieägande och styrelserepresentation till presstöd, distribution, innehåll och tilltal. Kvinnor är underrepresenterade i medieföretagens styrelser. Även distributionen av tidskrifter till återförsäljare är ett stort problem för små tidskrifter, eftersom distributionen sköts av två företag som sätter priserna och bestämmer förutsättningarna. Detta begränsar den yttrande- och tryckfrihet vilken ett demokratiskt samhälle vilar på. Medierna är dessa friheters arenor. Alla röster har idag inte tillträde till dessa forum. Strukturellt underordnade gruppers berättelser osynliggörs i det offentliga samtalet. Feministiskt initiativ ska verka för att en kritisk diskussion om media, medias makt och medias betydelse för jämställdheten. Ny teknik har gjort det möjligt för kultur och information att sprida sig utan dessa mellanhänder. Detta skapar möjlighet för normkritisk och marginaliserad kultur att distribueras. Vi vill bejaka möjligheten i teknik för ickekommersiell fildelning och anser att icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande och spridning av kultur ska vara lagligt. Vi vill även främja utvecklingen av lagliga, billiga och smidiga alternativ som innebär att de som skapar kultur, skriver musik, gör film, osv. får betalt för sitt arbete.”

I partiprogrammet står att Fi bland annat ska verka för att en kritisk diskussion om och analys av media och medias makt ingår i samhällsundervisningen i grund- och gymnasieskolan och att det inrättas ett genusgranskningsråd. Rådet ska granska och kartlägga genusskildringar i media ur ett demokratiperspektiv med utgångspunkt i klass, etnicitet, sexualitet, ålder med mera. Rådet ska också sammanställa underlag och information till exempelvis skolor, utbildare och föreningar.

Hur uppfattar du länets olika tidningar ur ett rättviseperspektiv? Hur kan orättvisor tydliggöras, och hur kan de bearbetas? Fundera på vad som går att göra som privatperson och vad som skulle kunna göras politiskt!

Jag gjorde i våras ett försök till en enkel granskning på en av gratistidningarna i länet, du kan läsa resultatet HÄR. Jag blev ifrågasatt över att jag använde mig av statistik för att påvisa orättvisor, och hur jag bemötte kritiken kan du läsa HÄR. Gör gärna liknande granskningar själv!

”Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med över 20 000 föreningar och drygt tre miljoner medlemmar. Den största andelen medlemmar är barn och ungdomar. Därmed är idrotten också en viktig faktor i många unga människors identitetsskapande process. Ledare och tränare har, som auktoriteter och förebilder, ett stort ansvar och en viktig uppgift, då de medverkar till att skapa nivåer för vad som är ett acceptabelt beteende. Deras roll måste problematiseras för att motverka förekomsten av jargonger som uttrycker kvinnoförakt, sexism, hbtq-fobi och rasism.”

Här vill Fi till exempel verka för att ledare och tränare utbildas i genus-, hbtq- och antirasistiska frågor för att motverka normativa uppfattningar om världen på och utanför idrottsarenorna och att alla, oavsett kön, ska ha lika villkor inom idrotten. Fi ska även verka för att alla bidrag som ges via skattemedel ska kontrolleras så att lika mycket pengar går till tjejer som till killar och att föreningar ska genusgranskas. Det är inte försvarbart att bedriva föreningsverksamhet som snedfördelar sina resurser i relation till könen. 

Vilken är din erfarenhet av idrotten i länet? Hur ser fördelningen ut mellan manliga och kvinnliga idrottare. Vilka syns i media, vilka får mest ekonomiskt stöd, och vilka får de bästa träningstiderna? Skulle ovanstående åtgärder hjälpa, är det tillräckligt eller behöver mer göras?

Diskutera med någon i din närhet, med kommentarer här på bloggen eller i vår grupp på facebook, HÄR! Vår IRL studiecirkel har startat för hösten, i gruppen ovan, eller via mail (jamtland@feministisktinitiativ.se) har du både möjlighet att anmäla dig och att påverka innehållet.

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP0326rev

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s