Information / Studiecirkel

En feministisk gles- och landsbygdspolitik, del 1

I morgon har vi en träff i IRL studiecirkeln, klockan 1800, ABF, Midgårdsgatan 8 i Östersund (anmäl dig till den HÄR eller via mail jamtland@feministisktinitiativ.se). Vi ska då behandla kapitel I i det nyss uppdaterade politiska dokumentet som du hittar HÄR. Jag tänkte därför börja behandla det kapitlet även i den virtuella studiecirkeln, så välkommen till träff 15, En feministisk gles- och landsbygsdpolitik! Kom ihåg att gärna läsa själv eftersom jag gör mitt egna urval här, om du hittar annat som du tycker är intressant i kapitlet får du gärna ta upp det till diskussion! Om du vill börja från början i studiecirkeln kan du titta under fliken ”Studiecirkel” under headern här ovan, så hittar du alla träffarna där, plus ett antal boktips.

”Fi vill att samhällsservice och trygghet ska göras tillgängligt utifrån idén om byn som bas där makt och inflytande över närområdet behålls lokalt. En feministisk analys av landsbygden innebär bland annat ett synliggörande av de maktordningar som gör staden till norm och vilka konsekvenser detta får. Vi ser hur alltmer ekonomisk och politisk makt har kommit att samlas i storstäderna vilket är en utveckling som varken är önskvärd, rättvis eller långsiktigt hållbar. Fi utmanar därför den gängse bilden av en långsamt döende landsbygd och hävdar istället denna som fundamentet för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt.”

Feministiskt initiativ har i början av sin framväxt främst haft medlemmar i södra Sverige. Utifrån det har konceptet Byn som bas vuxit fram. Det bygger på att byar ska kunna vara centra för samhällsservice, vilket kan fungera när byarna ligger tätt och det, var du än bor, är nära till ett större samhälle. Riktigt så ser det inte ut i den norrländska glesbygden, och vi behöver därför fundera på hur det här konceptet passar in hos oss.

Hur ser du på det som ett fungerande koncept för vårt län? Hur ska vi tolka det för att det ska passa in hos oss? Finns något annat sätt att se på glesbygdens potential som skulle passa oss bättre?

”En feministisk landsbygdspolitik utgår från själva insikten om att det lokala i alla avseenden samspelar med det globala. En sådan insikt skapar förutsättningar för att gripa tag i möjligheterna som globaliseringen bär med sig. Vi ser idag hur orter och byskolor överlever tack vare nyanlända på orten, vilka också möjliggör relationer till och kontakter med platser i andra delar av världen. Kommunikationstekniken kan om den är väl utbyggd möjliggöra ett liv lokalt men verkan globalt. Vad som behövs är en feministiskt grundad fördelningspolitik som inte endast riktar in sig på relationerna mellan människor utan också de politiska nivåerna såsom EU, staten, regionerna och kommunerna. Det starka lokala engagemanget runtom i landet behöver också erkännas och tas tillvara. Genom att utveckla de demokratiska processerna kan snåriga byråkratiska processer avvecklas till förmån för en politik som möjliggör ett levande civilsamhälle, ett hållbart och långsiktigt företagande och som skapar en situation där de mänskliga rättigheterna uppfylls oberoende av var du väljer att leva ditt liv.”

Hur ser utbyggnaden av bredband ut i vårt län? Vilka delar av länet tar emot asylsökande, och vad görs för att de ska vilja stanna kvar när de får sitt uppehållstillstånd? Hur kan vi säkerställa ett fortsatt lokalt engagemang? Känner du att det är det här som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna i alla delar av vårt län? Behövs något annat?

Kapitlet fortsätter med delarna ”Ett hållbart feministiskt naturbruk”, ”Infrastruktur”, ”Kultur, turism och föreningsliv” och ”Arbete, företagande och nyinflyttning”. I underkapitlet om naturbruk står bland annat:

”Feministiskt initiativs vision är en hållbar framtid där vi värnar om natur och miljö, där den biologiska mångfalden i skog, mark och hav stärks och där vi ser till kommande generationers möjligheter att leva och verka för hållbara näringar och urfolks fulla rättigheter. Feministiskt initiativ menar att lokaldemokratiska processer i samband med naturbruk, gruvetableringar och jakt behöver stärkas och respekteras. Fi vill se ett ökat lokalt inflytande vid nyetablering och nyttjande av naturtillgångar där lokala intressen och kunskap i allmänhet och nationella minoriteters intressen och kunskap i synnerhet ska tas tillvara. Dessutom är landsbygdskommunerna indragna i landets energiförsörjning, vilket inte är helt oproblematiskt för dem. Därför tycker F! att landsbygdskommunernas bidrag uppvärderas och kompenseras.”

”Feministiskt initiativ stödjer en övergång till mer ekologiskt jordbruk och anser att alla ska kunna investera i ett liv som lantbrukare på landsbygden. Genom att stödja ekologiska producenter genom olika former av ekonomiska styrmedel kan vi påskynda övergångsprocessen till ett mer hållbart jordbruk. Fi ska verka för en svensk jordbrukspolitik som beaktar jordbrukets betydelse för ett öppet och varierat landskap med en mångfald av naturliga växt- och djurarter. Feministiskt initiativ står för en långsiktigt hållbar skogspolitik där alla verksamheter som bedrivs i skogen ska ske inom ekosystemets ramar och med hänsyn till de samlade behov som allt levande ställer på fungerande ekosystem. Feministiskt initiativ anser att vi behöver omforma skogspolitiken så att Sverige når de miljömål som satts upp om levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag.”

Vad av det här ser du skulle gynna vårt län? Vilket känns mest viktigt att driva för oss? Finns det andra områden där vi bör väcka och driva frågor för att stärka vårt läns möjligheter att utvecklas och låta glesbygden frodas?

Några av de punkter som Fi aktivt ska driva är till exempel att jordbrukets negativa påverkan på miljö och vatten ska minimeras. Ett stort ansvar måste tas för att stoppa övergödningen och utsläpp av kemikalier i vattendrag, sjöar och hav och innovationer och forskning som möjliggör ekologisk omställning ska få utökat stöd. Fi ska verka för att jordbruk och skogsbruk ska kunna bedrivas på mindre gårdar. Stora markägare och skogsbolag måste kunna avyttra mark till nyetablerade bönder/skogsbrukare för att gynna småskalig produktion och Fi vill tillsätta en utredning med syfte att skapa former för att all importerad mat som inte uppfyller svenska miljökrav och arbetssätt ska kompenseras upp till motsvarande nivå, genom exempelvis klimatkompensering och stöd till arbetsrättsarbete. Dessutom ska Fi verka för uppstart av regionala fonder knutna till orten för att investera i och låna ut pengar till lokala initiativ då alla inte har hunnit bygga upp ett kapital eller har en familj som stöttar ekonomiskt. Alla ska kunna investera i ett liv som lantbrukare på landsbygden, även som ung och inflyttad. Fi ska verka för att skogen brukas på ett mer hållbart och långsiktigt sätt där dess resurser uppmärksammas och tas till vara och Fi ska verka för att öka skogens tillgänglighet, att turism bygger på ekologiskt hänsynstagande och att jakt inte verkar inskränkande på tillgängligheten.

Fi ska verka för ett ökat lokalt inflytande vid nyetablering och nyttjande av naturtillgångar. Lokala intressen och kunskap i allmänhet och nationella minoriteters intressen och kunskap i synnerhet ska tas tillvara. På det viset kan landsbygdens betydelse stärkas och landsbygden ses som en tillgång. Utöver det ska Fi verka för en översyn av beskattning av naturtillgångar och resurser och verka för genomförande av modell där återföring av vinster tillbaka området där naturtillgången utvinns säkras.  Fi ska verka för ett rikt djurliv där inga arter ska utrotas. Rovdjur ska finnas i Sverige, och vid de samhällen där rovdjuren bor ska det vara säkert att leva även för människorna och deras husdjur. Därför behövs mycket bildning i frågan samt ett lokalt ansvar och lokal samverkan. Dessutom ska Fi ska verka för en ökad användning av miljö-, rättvise-, och jämställdhetsmärkning av varor och tjänster. Fi ska verka för att märkningen också omfattar djurs levnadsförhållanden när animaliska varor produceras. Certifieringen ska anpassas för att enkelt kunna användas även av mindre producenter. Slutligen ska Fi verka för att stärka de demokratiska beslutsprocesserna kring jakten och ser behov av att ytterligare involvera och erkänna det stora lokala engagemang som kanaliseras genom vilt- och jaktvårdsområden i Sverige idag.

Hur ser du på de olika punkterna som Fi vill driva? Är några av dem extra viktiga för vårt län och våra kommuner? Vet du något om hur de i dag drivs i kommuner och Landsting? Hur skulle du vilja att vi driver dem?

Diskutera med någon i din närhet, med kommentarer här på bloggen eller i vår grupp på facebook, HÄR

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP2793rev

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s