Studiecirkel

En feministisk gles- och landsbygdspolitik, del 2

Välkommen till träff 16 i den virtuella studiecirkeln. Jag kör del 2 av kapitel I i det nyss uppdaterade politiska dokumentet som du hittar HÄR redan nu, så det finns som underlag för IRL studiecirkeln som går i kväll 1800 på ABF i Östersund.

Kom ihåg att gärna läsa själv eftersom jag gör mitt egna urval här, om du hittar annat som du tycker är intressant i kapitlet får du gärna ta upp det till diskussion! Om du vill börja från början i studiecirkeln kan du titta under fliken ”Studiecirkel” under headern här ovan, så hittar du alla träffarna där, plus ett antal boktips.

I den här delen ska vi titta närmre på underkapitlen ”Infrastruktur”, ”Kultur, turism och föreningsliv” och ”Arbete, företagande och nyinflyttning”. I kapitlet Infrastruktur står bland annat:

”Målet med planeringen av kollektivtrafiken är att du ska kunna leva ett fritt liv utan egen bil. Det är dock viktigt att politiken tar hänsyn till de skilda förutsättningar som finns i landet och landsbygdsbons behov behöver tas hänsyn till vid omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Tillgång till internet och trygg försörjning av el och vatten ska vara en självklarhet. Vidare menar Fi att tillgång till välfärd och service ska finnas nära där människor lever sina liv. Skolor, vårdcentraler, äldreboenden, sjukhus, apotek och myndigheter ska därför också vara spridda över landet. Dels för att minska resande men också för att stärka demokratin och tillgången till nödvändig samhällsservice.”

Hur ska vi kunna uppnå det här i vårt län? Vilka sorters lösningar ser vi att vi behöver? Går det att hitta nya sätt att sprida välfärd och service med hjälp av nya tekniker?

Feministiskt initiativ har flera frågor vi vill driva för att nå det önskade resultatet. Till exempel ska Fi verka för att principen om närhet lanseras och genomförs. Denna princip främjar ett fungerande samspel mellan arbete, fritid, samvaro och familjeliv. Fi ska verka för att blandade och flexibla lösningar vad gäller samhällsplanering utvecklas så att arbetslokaler, service, skolor med mera kan rymmas inom samma närområde, kanske rent av i samma fastighet. Fi ska verka för att alla ska ha tillgång till offentlig service samt informationsteknologi oavsett var i landet en väljer att bosätta sig. Fi ska se till att mataffärer, apotek och postombud finns i människors närmiljö. Fi ska verka för att tillgången till vård, skola och omsorg blir jämlikt och jämt fördelad över landet. Särskilda satsningar ska göras på distriktssköterskemottagningar, familjecentraler och öppna förskolor så att dessa finns tillgängliga på landsbygden.

Fi ska även verka för att skyddade boenden för våldsutsatta personer även finns lokalt. Ingen ska behöva lämna sin hembygd, eller gömma sig för att kunna leva säkert. Resurser till detta ska tryggas och prioriteras. Fi ska verka för att byskolor bevaras och utvecklas utifrån lokala behov. Fi ska också verka för att förändra normerna om att det alltid är landsbygdens barn som ska behöva flytta på sig. Fi ska se till att hänsyn tas till lokala förutsättningar på landsbygden när omställningen till ett förnyelsebart och fossilfritt samhälle genomförs.

Dessutom ska Fi verka för införandet av anropsbundna transporter för att öka tillgängligheten för barn, ungdomar, familjer med barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Dessa transportbolag kan även fungera som bilpooler på landsbygden. Fi ska verka för att alla människor oavsett var de bor har tillgång till kommunikationer, energi, vatten och avlopp som förvaltas med hänsyn till resurshushållning och ekologi. Fi ska verka för att trådbundet bredband om minst 30 Mbit/s ska finnas i varje hus. Dessa investeringar ska finansieras av det offentliga så att inte tillgången till information är villkorat var du väljer att bo eller vilken ekonomi du har.

Det här är en del av de frågor Fi vill driva, läs i politikdokumentet om du vill se alla frågor.

Är de här punkterna genomförbara i Jämtland? Är det några av frågorna som du ser som viktigare än de andra? Är det någon fråga som du inte alls ser kommer att fungera i Jämtland? Har du egna förslag på praktiska lösningar?

I kapitlet Kultur, turism och föreningsliv tas följande upp:

”Med sitt ursprung i den feministiska och antirasistiska folkrörelsen delar Feministiskt initiativ grundvärderingar med de idéburna organisationer som kämpar världen över för miljö, demokrati och mänskliga rättigheter. Lokala, regionala och internationella kvinnorättsorganisationer, hbtq-organisationer och antirasistiska organisationer ska därför ha en central roll för att förebygga och lösa konflikter samt delta i fredsbyggande arbete. Fi ser kulturen som det kitt som förenar, skapar självförtroende och framtidstro. Kultur kan ur ett feministiskt perspektiv inte ses som ett isolerat område utan genomsyrar alla politikområden. Fi har därför en kulturpolitik som präglas av helhetssyn, kontinuitet och möjlighet till långsiktig planering.”

”Fi ser flera möjligheter för kommunerna att uppmuntra det lokala kulturlivet t.ex. genom bidrag och annan assistans. Biblioteken fyller en avgörande funktion i samhället både som mötesplats och i bildningssyfte. Sedan början av 1990-talet har antalet biblioteksfilialer i Sverige minskat med 25 %. Det är en utveckling som Fi menar behöver vändas. Att utveckla nya former av bibliotek på landsbygden med utökad service är nödvändigt, där en fortsatt utbyggnad av verksamheter som lärcentra är viktiga för att brygga mellan kulturen och lärande.”

Vad är din syn på kulturen som grund för framtidstro? Har du exempel på det? Hur ser det ut i Jämtland? Hur har vi det med bibliotek, föreningar och andra sätt att samlas? Vilka kulturella uttryck finns i länet och vilka är mer ovanliga? Ska det förändras och i så fall hur?

Följande är några av de förslag på frågor att driva som finns i politikdokumentet:

Fi ska verka för att kommunerna ska ta fram kulturstrategier som genomsyrar politikens alla områden, där allas kulturbehov finns med och tas hänsyn till. Dessa strategier ska vara långsiktiga för kontinuitet i verksamheten. Fi vill verka för att tillgänglighetsanpassa och utrusta mötesplatserna på landsbygden med modern teknik för att täcka de behov som kulturevenemang kräver. Även små lokaler ska få chansen med de möjligheter som en utrustad och tillgänglig lokal kan erbjuda.

Fi ska även verka för utbyggda och utvecklade bibliotek på landsbygden. En fortsatt utveckling av lärcentrum är viktiga åtgärder för att möjliggöra det livslånga och livsvida lärandet. Fi menar att det krävs regionala satsningar på en digitalisering av de små samlingslokalerna runt om i landet. Fi ska verka för att öka tillgången till kulturens öppna arenor och mötesplatser såsom ateljéer, verkstäder, replokaler, scener, mötesplatser, caféer och gallerier. 

Ser du att det här skulle underlätta för kulturen att bli livskraftig i vårt län? Har du förslag på frågor som är extra viktiga för oss att driva? Hur prioriterat ska det här arbetet vara?

Slutligen kommer vi till underkapitlet Arbete, företagande och nyinflyttning där följande tas upp:

”Fi ser landsbygden som fundamentet för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, demokratiskt och politiskt. På så vis utmanar vi dels bilden av att karriären och nyföretagandet finns i storstaden men också bilden av att alla människor vill bo och leva där. Vi menar att lika stora möjligheter finns på landsbygden men att våra fördelningssystem idag missgynnar landsbygden.”

”Grundläggande för en levande landsbygd är att kunna försörja sig och bo på landsbygden. Fi vill därför verka för ökad omflyttning av offentlig verksamhet samt att välfärden byggs ut lokalt vilket skapar arbetsplatser. Offentlig upphandling av lokala varor och tjänster är ytterligare åtgärder som kan stärka den lokala ekonomin och bidra till ett mer hållbart samhälle. Fi vill även förenkla administrationen för fåpersonsföretagande och skapa bättre förutsättningar för distansarbete och distansutbildning. Landsbygden ska ha ett brett spektrum av arbetstillfällen och ingen ort ska behöva vara beroende av enbart en industri eller myndighet. Fi ser också invandring som nyckel till en levande landsbygd, och landsbygden som nyckel till integration då inflyttning av familjer kan rädda byskolor och mottagandet av lokalsamhället blir bättre när en direkt ser fördelarna direkt i bygden.” 

Håller du med om att landsbygd/glesbygd är viktig för framtiden? Har vi i dag en skev bild av var människor vill leva och bo och var du kan göra karriär, eller är det den sanna bilden? Om det är den sanna bilden, vad kan vi göra för att förändra det och varför ska vi förändra?

Följande är några av de förslag på frågor att driva som finns i det politiska dokumentet:

Fi ska verka för att förenkla skattesystemet för små företag, se över arbetsgivaravgifter för fåpersonsföretag samt minska trösklarna till sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen för enpersonsföretag och frilansare. Fi ska verka för en ökad lokal produktion och konsumtion av varor och livsmedel med låg miljö- och klimatpåverkan. Fi ska verka för att kommuner och myndigheter vid offentlig upphandling prioriterar lokalt producerade varor och tjänster. Fi vill arbeta för ett klimatsmart arbetsliv, där distansarbete underlättas. Fi vill se över arbetsmiljölagstiftningen för att tydliggöra gränser för arbetsgivarens ansvar vid hemarbete.

Utöver det ska Fi verka för mer variationsrika boendeformer såsom servicehus, kollektivboende, gruppboende och en ny variant av ”äldrehem”. Bostäderna ska placeras på centralt belägna platser i kommunerna, dels för att de boende ska kunna delta i det omgivande samhällslivet, och dels för att underlätta för människor som vill besöka vänner och/eller delta i olika aktiviteter. Fi vill att etableringsstöd till asylflyktingar och nyanlända ska finnas lokalt och regionalt. Fi vill verka för att överenskommelser tecknas inom integrationsområdet på regional och kommunal nivå och att dessa ska föregås av ordentliga dialogprocesser samt bygga på stärkt samverkan mellan civilsamhället och det offentliga.

Läs i politiska dokumetet för att få veta samtliga punkter som tas upp.

Hur ser du på de här frågorna? Är det de rätta frågorna att driva för vårt län? Vilka av dem är viktigast? Skulle du vilja lägga till någon fråga?

Diskutera med någon i din närhet, med kommentarer här på bloggen eller i vår grupp på facebook, HÄR

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP0817

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s