Debattinlägg / Studiecirkel

Nytt i partiprogrammet om välfärd och ekonomi

Vi har fått ett uppdaterat partiprogram, du hittar hela på hemsidan för Feministiskt initiativ. Eftersom vår virtuell studiecirkel utgår från partiprogrammet kommer jag att titta vilka ändringar och tillägg som gjorts i de kapitel vi redan gått igenom, innan jag fortsätter med de nya kapitlen!

I dag går jag igenom kapitel A och B.

Det enda som ändrats i kapitel A, ”Välfärd som verktyg”, är att texten om vilka som utsätts för diskrimineras har utökats och förtydligats:

”oberoende av kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder och medborgarskap.”

Kapitel B, som tidigare hette ”Ekonomi för en hållbar utveckling”, har bytt namn till ”Ekonomi för en hållbar värld”.

Kapitlet har arbetats om och innehåller nu tre underkapitel: Finanssektorn, Skattepolitik och Hållbar och jämställd ekonomi.

Grunden i kapitlet är detsamma, vi behöver förändra samhället som vi lever i nu genom att sätta jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering och ekologisk hållbarhet framför en syn som sätter tillväxten – oavsett om den består av oändlig materiell konsumtion eller av gränslös finansiell expansion – som överordnat mål. Det kräver en ekonomisk omställning. Det handlar inte enbart, eller ens i första hand om nya inkomstkällor, utan mer om att använda de resurser som redan finns.

Kapitlet är utökat och innehåller mer tydligt hur vi ser på statens ekonomi och vad vi vill göra för att kunna finansiera de ändringar i samhället som vi anser nödvändiga, här nedan ser du exempel på vad som finns som förslag inom de olika kapitlen. 

Finanssektorn

”Därför behöver vi skärpta regleringar, smarta krav på reserver som jämnar ut konjunktursvängningarna, gränser för bonusar samtidigt som det offentliga garanterar att konkurrens upprätthålls inom finanssektorn genom pris- och spekulationsdämpande institutioner för konsumtionskrediter och bostadslån.”

Skattepolitik

”Sverige är idag varken jämställt, jämlikt eller hållbart. Riksdagen antog 2006 fyra jämställdhetspolitiska mål som vi är långt ifrån att uppnå: en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor upphör. I flera årtionden har klyftorna ökat i Sverige, ingenstans i jämförbara länder har den relativa fattigdomen ökat så mycket som i Sverige, var tionde vuxen lever nu under den relativa fattigdomsnivån. Av de 16 miljöpolitiska mål som riksdagen fastställt uppnås med nuvarande samhällsutveckling i bästa fall två, medan fjorton står stilla och stampar om de inte går åt fel håll.”

”BNP-tillväxt som ett överordnat mål för den ekonomiska utvecklingen måste ersättas med mål som avspeglar den kvalitativa innebörden i den samhälleliga utveckling vi vill se. Riksdagens mål går att nå men det kräver att resurser frigörs och omfördelas. Några viktiga steg är att höja skatteinkomsterna och återföra progressiviteten; införa skatter och avgifter på finansmarknaden; öppna skatteparadisen så att skatter kan tas ut på förmögenheter, utdelningar, vinster och royaltybetalningar som göms av såväl företag, privatpersoner som stiftelser; öka trycket i den ekologiska omställningen genom höjda avgifter och skatter på resursanvändning, energi, utsläpp och sopor; samt ta bort offentliga subventioner som upprätthåller eller förstärker maktordningar.”

”Med en liknande motivering vill vi avskaffa Rot- och Rut-avdragen, inte för att det skulle vara något fel på hushållsnära tjänster, utan för att det i första hand subventionerar konsumenter som redan har det gott ställt, det visar alla utvärderingar av vilka personer som får det mesta av Rot och Rut-avdragen.”

”Vi vill göra skattesystemet progressivt igen för att därmed utjämna klyftorna och återställa skatter som tidigare bidragit till en stark offentlig ekonomi. Vi vill se över hur en ny förmögenhetsskatt kan utformas; se över hur en ny arvsskatt och gåvoskatt kan utformas; förändra fastighetsskatten så att den i första hand riktar sig mot hus med högt taxeringsvärde och med skydd för fastighetsägare med låga inkomster. Bolagsskatten har sedan 2008 sänkts från 28 procent till dagens 22 procent. En höjning här är önskvärd, åtminstone till OECD:s genomsnittsnivå (24 procent, 2014).”

”Ta hem skatt på miljarderna i skatteparadisen, det kan enligt Skatteverkets försiktiga beräkning ge åtminstone 46 miljarder kronor i skatteintäkter per år, det vill säga över en procent av BNP.”

”Fi vill, liksom EU, införa skatt på finansiella transaktioner men dessutom utvidga den till att även gälla valutahandel.”

Hållbar och jämställd ekonomi

”Ekonomin är en del av samhället och samhället en del av naturen. En utgångspunkt i vår syn på ekonomi är att den är förenlig med de krav ekosystemen ställer. Vi måste befinna oss inom ramarna för vad de naturliga kretsloppen klarar av, nationellt och globalt. Det gäller såväl hur mycket resurser vi tar i anspråk som hur mycket avfall vi producerar. Det gäller dessutom det ansvar vi måste ta för den exploatering av arbetskraft och naturresurser som sker för vår konsumtion, inom såväl som utom Sveriges gränser. Vårt energisystem måste bygga på förnybar energi – sol, vind, vatten och biomassa. Sverige måste ta fram en strategi för en biobaserad samhällsekonomi – i syfte att fasa ut fossil energi, skapa nya jobb och bidra till en hållbar ekologisk utveckling.”

”Vi vill också se över eventuella skärpningar av de befintliga miljöskatterna, till exempel energi, drivmedel, svavel, fordon och vägtullar, samt utreda ytterligare miljöskatter. Andra satsningar vi vill göra med hjälp av en miljöanpassning av skattesystemet är upprustning av tågtrafiken och järnvägarna, subventionerade tågbiljetter och subventionerad eller avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik. Att införa avgiftsfri kollektivtrafik skulle kosta ytterligare 15 miljarder kronor, ungefär motsvarande Rot- och Rut-subventionerna idag.”

”Men skattesystemet bör också användas som ett sätt att styra vårt beteende från det vi vill minska till det vi vill öka: höga skatter på sprit och tobak skapar utrymme för subvention av kultur; en skatteväxling som för över skattetrycket från arbete till energi- och resursanvändning ökar sysselsättningen och minskar miljöbelastningen. Det finns fler åtgärder som inte kräver nya inkomster, bara en smartare användning av de resurser som finns. Den statliga budgeten är ett verktyg vars syfte är att omfördela resurser för att skapa förutsättningar för det samhälle vi strävar efter att leva i.”

Läs gärna hela dokumentet för att sätta dig in i vår ekonomiska politik!

Så kan du hålla ögonen öppna för vår replik på en ledarartikel i Östersundsposten. Den kommer i pappaertidningen på tisdag, digitalt kan den komma tidigare. I väntan på det, och som del av vår studiecirkel kan du läsa den HÄR ledaren i dagens ÖP. Det handlar om turbulensen i Ragundas Kommunfullmäktige och runt det nyvalda oppositionsrådet Bo Bergström. 

”Till försvar menar Bergström att han inte upplevt att han mobbat Annika Forsström Nordvall. 

— Då får hon vara så vänlig att tala om vad jag har gjort. Det är helt främmande för mig att mobba någon medvetet.

Vad vi då ska ha i åtanke är att det är den utsatta som upplever att hen blivit utsatt för mobbing, inte mobbaren. Men det verkar Bergström ha missat.

— Annika har liksom Terese ett gott hjärta och stora ambitioner, men det blev inte rätt ändå. Det fordras ledaregenskaper och erfarenhet när man ska kliva in politiken, och de tog sig friheten att använda mig som syndabock för något de inte klarade av, säger Bo Bergström.”

I vår IRL studiecirkel diskuterade vi förra terminen härskartekniker. Läs om det som händer i Ragunda och försök se hur många härskartekniker du hittar….

Kommentera gärna den ekonomiska politiken och/eller kommunpolitiken i Ragunda här i bloggen eller på facebook!

Ha det bra!

Ingrid Mårtensson
Ledamot styrelsen Fi Jämtland

IMGP2349

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s