Debattinlägg

Romer och allas likhet inför lagen

I veckan fanns en debattartikel i Länstidningen, undertecknad av moderaterna. Den här debattartikeln:

”Utvecklingen med ett ökat tiggeri i Sverige innebär att redan utsatta människor riskerar att utnyttjas på olika sätt. I många kommuner runt om i landet är situationen dessutom ansträngd med växande olovliga boplatser där människor bor under ovärdiga levnadsförhållanden, vilket situationen i Malmö är ett exempel på.”

”Moderaterna vill därför att kommuner, i lokala ordningsföreskrifter, ska kunna förbjuda tiggeri. Det handlar om platser och situationer där detta krävs för att upprätthålla den allmänna ordningen. Till exempel vid buss- och tågstationer, utanför butiker samt andra platser som torg och parker.”

”Många av de EU-medborgare det handlar om bor under svåra förhållanden och vi ser en utveckling där människor olovligen bosätter sig på annans mark. Lagar och regler måste upprätthållas och gälla lika för alla. För att säkerställa att illegala boplatser inte uppkommer och permanentas måste regelverket förtydligas och förenklas så att det är tydligt hur kommuner, polis och markägare kan agera. Det gäller till exempel reglerna för bosättningar på privat mark och avhysning samt för så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten.”

”Moderaternas partistämma visade tydligt vilka förslag som krävs för att hantera utmaningarna lokalt och säkerställa att redan utsatta människor inte utnyttjas. Nu krävs konkret handling från regeringen.”

De ger sken av att värna för de utsatta, men vill göra det genom att hindra dem från att skapa sig boplatser och att porta dem från delar av offentligt område.

Just nu går Sveriges bild som ett land som värnar de mänskliga rättigheterna sönder. Lägret Sorgenfri i Malmö har tömts, även om romer och aktivister fortsätter sina protester framför Malmö Stadshus. Det grundläggande i vårt land borde vara att ingen vräks utan att det finns alternativt boende. Malmö kommun har endast erbjudit några enstaka nätters boende och sen en biljett tillbaka till Rumänien. Ett Rumänien som för inte så länge sedan hade vissa grupper bland romerna som slavar så sent som för 150 år sedan. Det tar lång tid för ett sånt synsätt att ändras, och vi måste värna om individerna tills systemet fungerar för dem i deras hemländer.

Vi i Sverige har tidigare utmärkt oss för att vi reagerat och protesterat när andra länder behandlat romer illa, som det beskrivs i den HÄR artikeln:

”När Frankrike 2010 tömde romska läger och utvisade tiotusentals till bland annat Rumänien och Bulgarien rasade de stora tidningarnas ledarsidor mot det inhumana i detta. När något liknande utspelar sig i Sverige är det annat ljud i skällan. I Expressen går numera den privata äganderätten först. Dagens Nyheter, som 2010 talade om ”en skam för Europa”, konstaterar nu att det är rätt att riva lägret i Malmö och att Sverige inte kan ta ansvar för alla länders utsatta medborgare.”

I Malmö ser vi effekten av den politik som debattartikeln ovan förordar. Det är en skam för ett land som brukar stoltsera med att vara ett rättssäkert land som står för de mänskliga rättigheterna.

Om jag börjar där, med det mänskliga rättigheterna, så har Civil rights defenders skrivit så HÄR:

”Att inte utsättas för godtyckliga avhysningar är en mänsklig rättighet som skyddas av ett flertal internationella människorättskonventioner som Sverige är bundet av. Skyddet i konventionerna innebär bland annat att avhysningar endast får ske efter att en bedömning om huruvida det är proportionerligt har gjorts. Avhysningar får aldrig resultera i hemlöshet eller utföras med diskriminerande syfte eller effekt. Med hänvisning till den systematiska diskriminering som just romer utsätts för har Europadomstolen understrukit att denna grupp aldrig ska utsättas för tvångsavhysningar om de inte erbjuds ett alternativt boende.”

Jurister från Centrum för Sociala Rättigheter kommenterar det som hänt så HÄR:

”De boendes situation kännetecknas främst av maktlöshet och desperation. Alldeles oavsett de juridiska turerna så borde en avhysning inte kommit till stånd med mindre än att grundläggande mänskliga rättigheter respekterades och proportionalitetsavvägningar skedde. Det finns anledning att ifrågasätta om Sverige inte åsidosatt sina åtaganden.

För att inte tala om att inte ha lärt sig något från sin mindre klädsamma historia rörande behandling av den utsatta nationella minoriteten romer.”

Utöver det har FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor, Rita Iszak, riktat kritik och uttryckt oro inför det som händer i Malmö just nu, HÄR:

”Hon menar bland annat att den ”kan förstärka det utanförskap och den marginaliserade ställning som romer har och få allvarliga konsekvenser för deras grundläggande mänskliga rättigheter”.

Även hon skriver: ”Jag är särskilt orolig över bristen på alternativa boenden”.”

Vi behöver inte ens gå till deklarationen om mänskliga rättigheter, vi behöver bara använda oss av de svenska lagarna. Andreas Pettersson,Jurist och forskare i socialrätt vid Juridiskt forum, Umeå universitet, skriver så HÄR:

”Den så kallade vistelseprincipen uttrycks klart och tydligt i socialtjänstlagen. Innebörden är att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stödet och hjälpen. Rätten till bistånd från kommunen är också klart och tydligt uttryckt i socialtjänstlagen. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för en skälig levnadsnivå.

Vistelseprincipen liksom rätten till bistånd för den som vistas i kommunen är absolut. Lagtexten medger inga undantag och tillåter inte att vare sig vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande.

I strid mot lagen hävdar ändå många svenska kommuner att romerna saknar, helt eller delvis, rätt till bistånd. Det påstås till exempel att romerna bara skulle ha rätt till akuta insatser, nödhjälp eller behandlas som turister. Dessa påståenden beror på att kommunerna utan anledning blandar in EU-rätten i tillämpningen av socialtjänstlagen, där den inte hör hemma, för att försöka smita undan kravet i lagtexten: nämligen att de romska migranterna har en absolut och okränkbar rätt till bistånd, inklusive rätt till försörjningsstöd, för en skälig levnadsnivå.”

”Det finns inga respektabla juridiska eller andra argument för att särbehandla och diskriminera romerna vad gäller rätten till bistånd. Det är uppenbart att när kommunerna förvägrar romerna deras lagstadgade sociala rättigheter bryter kommunerna mot diskrimineringsförbudet i regeringsformen. Genom medierapporteringen och genom förtjänstfulla insatser av frivilliga är svenska kommuner väl medvetna om att det saknas möjligheter för många romer att få ens sina mest grundläggande behov tillgodosedda på annat sätt än att svenska kommuner börjar följa lagen!”

Att Malmö kommun reagerar på det här sättet är en effekt av Sveriges historia med romer. De är en nationell minoritet i vårt land, och har som sådant särskilda rättigheter. Vi är med i EU och har godkänt den fria rörligheten. När den sedan används av människor som förföljts i århundraden, för att de vill förbättra sina liv, så reagerar många med ett hat som är helt oproportionellt mot det som sker. Vad beror det på? Läs gärna den HÄR artikeln:

”I Sverige var det förbjudet från 1923 till 1959 som rom äga, mark, bostad eller bo mer än tre veckor på en och samma plats. Sverige skapade myten om att romer var ett vandrande folk. Historien upprepar sig! De fattiga EU-medborgarna är här på grund av den generations diskriminering som politiker vägrar ta tag i. Att avhysa, diskriminera romer funkar på grund av att det är den sista accepterade rasismen i Europa och Sverige.”

Hur kommer det sig att så mycket polisresurser kan sättas in mot en grupp markockupanter när det inte finns resurser att sätta in för att hitta de som bränner asylboenden? Hur kommer det sig att den här insatsen var så akut att det nu inför vintern var tvunget att ta ifrån de här individerna det enda de kan kalla ett hem? Vad är det med det här ”brottet” som gjorde att det krävdes en så massiv insats som det var och är?

Kan det bero på att Malmös kommun har en plan för marken?

”Malmö stad har nämligen storslagna planer för både tomten och området – skiten ska gentifieras! Läser man stadsbyggnadskontorets visions- och planeringsdokument förstår man att det är en stadsdel vars exploateringsmöjligheter är alldeles för stora för att låta markvärdet dimpa. Därtill är de kodade av en förvisso välvillig, men djupt exotiserande och plundrande rasistisk logik.”

”Norra Sorgenfri ska bli en plats där medvetna medborgare kan slicka i sig lite exotiska grejer, konsumera de främmande kulturernas underbart utländska och autentiska spontanitet. Och naturligtvis finns inget behov av en så idiotiskt uttänkt plats.

Vad som däremot, akut, behövs är en plats för EU-migranterna att bo. Malmö stad, i all sin ignorans, erbjuder dem en biljett hem – det är långt billigare, på sikt, än att låta tältlägret smutsa ned deras framtidsplaner om en fräsch hipsterstadsdel.” (läs HÄR)

”Polisinsatsen kan knappast kritiseras, då man följde order och löste situationen utan att någon kom till skada. Ett hundratal poliser, från olika delar av landet, agerade helt enligt boken.

Frågan är snarare hur resurserna fördelas, vilka prioriteringar som görs.

Situationen på Sorgenfri var allvarlig, men inte akut. Efter rivningen och saneringen av ödetomten väntar högst troligen en annan sanering.

Tre meter under marken finns cancerframkallande kemikalier som bara kan frigöras genom grävning eller schaktning. Det kan ta månader, till och med år, innan marken kan börja bebyggas igen.” (läs HÄR)

Nej, jag tycker inte det är okey att människor bor i skjul och under presenningar. Jag förstår att kommunen inte tycker det är lämpligt. Jag tycker att de här människorna borde få bo under rimliga omständigheter med tillgång till toaletter och duschar. Men att bara avhysa dem, utan att erbjuda något annat boende, det är under all kritik, och strider mot både mänskliga rättigheter och socialtjänstlagen. Dessutom slänfgdes en del av personernas tillhörigheter i sopcontainrar, det är att råna en redan fattig människa på det sista den har. Det är skrämmande att det här får ske i Sverige, och att det sker sanktionerat av kommuner och polis, som menar sig ”bara följa lagarna”. De väljer att tolka lagarna på ett sätt som utsätter de redan utsatta för ett ännu större förtryck.

”Kommunens ändamål helgar inte medlen. Målet är att miljardären som äger tomten ska få möjlighet att tjäna ytterligare pengar på sin mark. Malmö stad har själva lagt ut en okänd summa på en stor polisinsats och 2 miljoner på att röja ödetomten. Resursbrist tycks inte råda när den rikes rätt är hotad.

I andra städer har långt mindre summor i stället använts till att upplåta mark för camping åt EU-migranterna, en önskvärd insats som skulle gagna hälsan.” (läs HÄR)

I debattartikeln från moderaterna skriver de att lagar ska gälla alla. Men våra lagar är inte lika för alla, tyvärr. I Malmö visades det med all tydlighet. Några av de boende som vräktes från Sorgenfri förflyttade sig till Malmö stadshus, där de fortsatte sin protest tillsammans med aktivister. Den andra kvällen de befann sig där kom polisen dit:

”Allt som var större än 60×60 centimeter skulle bort. Man hänvisade till en dom från 1977 som handlade om gatuförsäljning, och konfiskerade de hemlösas madrasser, filtar och den sopkvast de använt för att städa upp efter sig. Det kan verka långsökt, men om man anstränger sig kan man göra nästan vad som helst i lagens namn.”

Visst, det fanns en lag, och polisen använde sig av den, det känns rättssäkert och bra. Men, bara några hundra meter därifrån fanns en annan grupp EU-migranter som bosatt sig på trottoarer. Danskar, som väntade på att HM skulle öppna och sälja den nyaste kollektionen:

”Tio minuter bort ligger modeälskande EU-medborgare med sovsäckar och liggunderlag i skenet från H&M:s skyltfönster. Där finns inga poliser. Där finns inga måttregler eller tingsrättsdomar från 1977 som är relevanta bara om man verkligen anstränger sig.”

”Sällan blir särbehandlingen av romer så uppenbar. Sällan sammanfaller omständigheter på ett sätt som gör det så tydligt att polisens räd utanför stadshuset var politiskt motiverad. Någon insåg det politiska sprängstoff som utgörs av 100 hemlösa människor som bor utanför stadshuset. Utan möjlighet att köra bort dem och bryta mot grundlagens rätt att demonstrera försökte man hitta någon liten lag som åtminstone gav stöd för att konfiskera och destruera deras ägodelar.

Det är ett cyniskt samhälle och en kall tid vi lever i. Banker går med 90 miljarder i vinst och H&M:s nya kollektion gör en av Sveriges rikaste familjer ännu rikare. Men när S och MP tittar ut genom sina fönster i stadshuset konstaterar de att några pengar för det här finns inte. Vi har inte lovat något, ursäktar de sig. Nej, det är just det som är problemet.” (läs HÄR)

Det känns naivt av moderaterna att tro att vi alla är lika inför lagen. Lagar är en sak, men det är människor som ska tolka dem och följa dem. Många av våra lagar är ramlagar, de beskriver en lägsta nivå, och är öppna för tolkning. Där visar det sig ofta, om än sällan så tydligt som i Malmö, att den tolkningen förändras beroende på vem lagen ska användas emot. Att förbjuda tiggeri och avhysa människor från sina boplatser är ingen lösning för de som lever i fattigdom. Samtalet borde istället handla om hur vi säkerställer att de får bo lagligt under rimliga förhållanden och att de får rätt att försörja sig på det sätt de kan. Sverige har en skuld mot Europas romer och det är verkligen på tiden att vi börjar betala den!

Vad andra inom Fi har sagt om det här kan du läsa HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR, HÄR och HÄR.

Om du vill vara med och diskutera hur just du kan vara med och göra en förändring så kan du anmäla dig till vår studiecirkel som har träff måndag 9/11 klockan 1800. Vi ska se filmen ”We just want to live”, en dokumentär om Genesas liv i Rumänien och i Visby. Vi tittar, fikar och diskuterar. Anmäl dig HÄR eller via mail jamtland@feministisktinitiativ.se

Ingrid Mårtensson
Ledamot Fi Jämtland styrelse

IMGP1153

 

 

 

 

3 tankar om “Romer och allas likhet inför lagen

  1. Men ni inom FI och vänstern kan ju inhysa romerna i era egna hem. Är inte det en lösning som skulle få det att kännas mysigt inombords?

    Gilla

    • Precis som den som värnar om de sjuka startar en vårdplats i sitt kök, eller den som tycker att gamla får för dålig mat börjar klaga mat och åka ut till med gamlingar… Nu är det flera av oss som på olika sätt engagerat oss i att hitta boende, varma kläder och försörjning åt tiggarna, vi tror på aktivitet!

      Gilla

  2. Pingback: Romernas minnesdag av Förintelsen | Feministiskt Initiativ Jämtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s