Studiecirkel

Miljö

Dags för träff 17 i den virtuella studiecirkeln, nu är jag i kapp med alla uppdateringar och kan fortsätta med kapitlen. Under den här träffen tittar vi på kapitel K. Miljö i partiprogrammet,  som du hittar HÄR. Kom ihåg att gärna läsa själv eftersom jag gör mitt egna urval här, om du hittar annat som du tycker är intressant i kapitlet får du gärna ta upp det till diskussion! Om du vill börja från början i studiecirkeln kan du titta under fliken ”Studiecirkel” under headern här ovan, så hittar du alla träffarna där, plus ett antal boktips.

”Feministiskt initiativs klimatpolitik utgår från det rådande forskningsläget och en rationell riskminimering. Kortsiktiga ekonomiska vinstintressen får aldrig gå före en radikal klimatpolitik och den viktiga globala omställning som måste ske. De teknologiska och samhälleliga lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås genom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja till att införa skarpare krav och mer långtgående hållbarhetskriterier.”

Kapitlet inleds med ovanstående text. Det visar tydligt att Fi anser det här vara ett viktigt område, som inte bara rör Sverige, men där vi är en av de vilktiga delarna. Alla påverkas och det krävs rejäla krafttag för att motverka effekterna som redan syns och som vi vet kommer i framtiden.

Åtgärder som Fi vill göra är till exempel att använda offentlig upphandling används som ett verktyg för att minska konsumtionen av varor med tung miljöbelastning, samt verka för att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Fi vill även verka för att marginaliserade gruppers situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att dessa görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof och även verka för att Sverige tar fram en omfattande nationell klimatanpassningsstrategi som utgår från de grupper i samhället som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Hur tycker du det här rimmar det här med den miljöpolitik som förs i Sverige och världen idag? Vad skulle kunna förändras i vårt län och i våra kommuner?

Kapitlet består av tre underkapitel, ”Energi och transporter”, ”Mark och vatten” och ”Gruvor, mineraler och kemikalier”.

Energi och transporter

”Framtidens energisystem är ett decentraliserat system där det är enkelt och billigt för privatpersoner, bostadsrättföreningar, kooperativ och företag att vara småskaliga producenter av förnybar elektricitet och värme. En viktig del i ett hållbart energisystem är ett aktivt arbete med energieffektivisering och energiminskning då all producerad energi har någon typ av miljöpåverkan. Möjligheten att resa och på vilket sätt vi reser är tätt sammanhängande med faktorer som kön, klass och funktionalitet. Feministiskt initiativ ser att det finns en trafikmaktordning där bilen har företräde före kollektivtrafik, cykel och fotgängare och där de olika trafikslagen tilldelas olika mycket resurser, utrymme och status.”

”För att skapa det energieffektiva och hållbara transportsystem utan klimatpåverkan som Feministiskt Initiativ vill se, måste resurser flyttas från vägar och parkeringar till järnvägar och kollektivtrafik. Det krävs en kraftig utbyggnad av spårtrafik som på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen i städerna. Även i mindre samhällen behövs bättre transportsystem, där kollektiva trafiklösningar och cykelvägar är utgångspunkten. Vidare måste utsläppen från lastbils- och flygtransporter minimeras genom övergång till tågtransport med hjälp av satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken.” 

För att uppnå det här ska Fi verka för en utbyggnad av vindkraft och solenergi samt för framtida förnybara energikällor och dessutom verka för införande av styrmedel som gör det ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnybar elproducerande teknik; exempelvis nettodebitering. Dessutom ska Fi verka för att ingen ny vattenkraft byggs i Sverige och att det säkerställs att hänsyn tas till den biologiska mångfalden vid de vattenkraftverk som redan är byggda. 

Vad gäller resor vill Fi verka för en prissättning där inrikesresor med tåg alltid är billigare än att ta bil eller flyg och kollektivtrafiken ska byggas ut och göras avgiftsfri och tillgänglig. Fi ska verka för att järnvägen får högre prioritet inom transportsystemet där tågens turtäthet och pålitlighet ska öka samtidigt som priserna ska sänkas. Trängselavgifter bör införas i fler svenska städer och nyetableringar av externa köpcentrum ska motverkas. Fi vill dessutom utreda möjligheterna att återreglera järnvägen, där vinstkravet på SJ och de kommunala kollektivtrafikbolagen avskaffas och ersätts av ett tydligt samhällsuppdrag.

Hur ser du att det här kan används i gles- och landsbygd? Hur skulle det påverka ditt resande och din energianvändning?

Mark och vatten

”Vi vill se ett livskraftigt jordbruk, där ekologisk produktion är lönsamt och där vi som konsumenter inte behöver tveka på om att maten vi äter är producerad på ett gynnsamt sätt för hälsa, miljö, människor och djur. Användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel behöver minska, den europeiska jordbrukspolitiken revideras och stödet för ekologisk och närproducerad mat måste öka så att denna har förtur vid upphandlingar inom offentlig sektor. Sveriges matproduktion kan bli mer hållbar och inom hela livsmedelskedjan från produktion till matbord behövs åtgärder för en ökad hushållning med resurser.”

”Feministiskt initiativ anser att vi behöver omforma skogspolitiken så att Sverige når de miljömål som satts upp om levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag.”

”Alla arter ska skyddas mot utrotning, nationellt och globalt. En reglerad jakt ska ske med långsiktig hänsyn till olika näringar och arters livskraftighet. En ökad dialog och demokratisering gällande jaktkvoter bör ske, där olika intressenter tas lika hänsyn.”

För att uppnå det här ska Fi bland annat verka för att offentlig upphandling används som ett verktyg för att prioritera inköp av ekologiska, närproducerade, djuretiska och rättvisemärkta livsmedel. Fi ska även verka för att säkerställa att svenska investeringar inte bidrar till så kallad landgrabbing i låg- och medelinkomstländer  Fi ska dessutom verka för att reducera det svinn som uppkommer inom hela livsmedelskedjan, genom riktade åtgärder för att stödja jordbruket att minska sitt produktionssvinn och livsmedelsindustrins minskning av matsvinn.

Fi ska verka för en omformning av skogspolitiken där ett tydligt regelverk inkluderas i miljöbalken så att resursbrukande sker på ett långsiktigt hållbart sätt, där flera samhällsmål vägs in. Det behöver tas hänsyn till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara dimensioner inom skogsbruket. Utöver det ska Fi ska verka för att stoppa utrotningen av hotade arter samt förbättra situationen för arter som idag minskar snabbt och verka för en reglerad jakt, där en ökad dialog och demokratisering gällande jaktkvoter ska ske, samt att hänsyn tas till alla intressenter.

Vad skulle det innebära för Jämtland om de offentliga upphandlingarna styrs till lokala producenter? Hur påverkar det här lant- och skogsbruket i länet? Vad skulle den ökade dialogen och demokratiseringen av jakten ge för effekter?

Gruvor, mineraler och kemikalier

”Feministiskt initiativ menar att lokaldemokratiska processer i samband med gruvetableringar behöver stärkas och respekteras. Områden som har ett särskilt värde utifrån vattenresurser, rennäring, turism och urfolks fortlevnad bör alltid skyddas från gruvindustrins vinstintresse. Dessa platser, likt naturskyddade områden, måste därför vara fredade från exploatering”

”Feministiskt initiativ menar att skärpta kontroller är ett viktigt steg i arbetet mot att stoppa spridningen av miljögifter inom såväl varor som industrier, förorenade områden och inom gruvsektorn. Feministiskt initiativ ser det som prioriterat att kemikalieförordningen ses över så att förbud mot användningen av kemikalier görs utifrån hänsyn till miljö och människors hälsa, med ett starkt globalt rättviseoch genusperspektiv, och inte utifrån kemikalieindustrins vinstintressen.”

Några av åtgärderna Fi ska verka för är att se över minerallagen, stärka miljöbalken samt arbeta fram en hållbar mineralstrategi med ett intersektionellt maktperspektiv. Fi ska även verka för att återvinning, återanvändning och utnyttjande av befintliga metaller, mineraler och slagghögar prioriteras framför utvinning och utreda möjligheten för ekonomiska styrmedel till denna omställning. 

Hur påverkar det här vårt län och våra kommuner? Vilka får större påverkan och vilka får mindre? Hur ställer du dig till det?

Diskutera med någon i din närhet, med kommentarer här på bloggen eller i vår grupp på facebook, HÄR! Vår IRL studiecirkel har startat för hösten, i gruppen ovan, eller via mail (jamtland@feministisktinitiativ.se) har du både möjlighet att anmäla dig och att påverka innehållet.

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

IMGP6484rev

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s