Studiecirkel

Funktionalitet och funktionshinder, del 1

Dags för träff 20 i den virtuella studiecirkeln. Vi ska försöka komma igenom alla delar innan kongressen så att den som vill kan sätta sig in i hur politiken sett ut hittills och på så sätt lättare förstå de propositioner och motioner som behandlas på kongressen.

Under den här träffen tittar vi på första delen av kapitel N. Funktionalitet och funktionshinder i partiprogrammet, som du hittar HÄR. Kom ihåg att gärna läsa själv eftersom jag gör mitt egna urval här, om du hittar annat som du tycker är intressant i kapitlet får du gärna ta upp det till diskussion! Om du vill börja från början i studiecirkeln kan du titta under fliken ”Studiecirkel” under headern här ovan, så hittar du alla träffarna där, plus ett antal boktips.

”Feministiskt initiativs funktionalitetspolitik är grundad på en syn på funktionalitet som något som blir ett problem först i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning, som till stor del präglas av fördomar och snäva funktionsnormer. Detta betyder att det är samhället som i sin utformning skapar funktionshinder hos personer och därmed också bär ansvaret – funktionshinder är inget individuellt problem.”

”Däremot är det viktigt att inte gruppen personer med funktionsnedsättning homogeniseras då den består av stor mångfald. Men mångfalden består inte endast av den mångfald av funktionsnedsättningar som finns, utan precis som övriga befolkningen spelar kategorier såsom kön, sexuell läggning, föreställningar om ras/etnicitet, funktionalitet, klass, religion eller trosuppfattning, könsuttryck, könsidentitet, ålder eller medborgarskap roll.”

”Till dess att vi har uppnått vår vision om ett samhälle för alla är det en lång väg att gå och i arbetet mot detta mål är vår prioritet att arbeta med långsiktiga åtgärder. Dessa må uppfattas som resurskrävande, men forskning visar att det lönar sig i det långa loppet. Den otillgänglighet som råder idag leder till att människor inte möjliggörs att utvecklas, leva ut sin fulla potential och bidra i samhällsutvecklingen. Med andra ord pågår ett enormt resursslöseri. Vi ser här en stor potential i, inte bara för enskilda människors skull utan även för samhället som helhet. På grund av omfattande fördomar och otillgänglighet går vi idag miste om den mångfald av kunskap och förmågor som finns.”

För att uppnå det här vill Feministiskt initiativ till exempel verka för ett tillägg i Diskrimineringslagen som klassar hinder i miljön som diskriminering. Det ska vara möjligt att utfärda sanktioner mot den verksamhet som inte följer lagen samt verka för att diskrimineringslagen ändras så den också omfattar offentliga uppdrag. Dessutom ska Fi verka för stöd till innovationer, etablering och utveckling av företag vars produkter tillgodoser uppfyllelse av tillgänglighetsmålen, med särskilt beaktande av kvinnors behov.

Hur ser det ut i Jämtland? Vilka fysiska hinder känner du till, som försvårar tillgängligheten i samhället? Hur ser fördomarna ut? Hur kan vi arbeta för att motverka?

N.1 Boende

I dag är det till exempel så att den som bygger kan göra undantag från bygglagen och kravet på tillgängliga bostäder genom att till exempel hävda att studentbostäder kan vara mycket små. Men även personer med funktionsnedsättningar studerar. Fi vill därför verka för att det inte ska vara möjligt att kringgå bygglagen för att kunna bygga otillgängliga bostäder.

N.2 Kommunikationer

”Feministiskt initiativ anser att det är en rättighet för människor att kunna delta fritt i samhällslivet. Till dess att vi har en kollektivtrafik där alla människor kan delta på lika villkor måste det erbjudas ett alternativ som är likvärdig den ordinarie trafiken, den får inte vara dyrare eller sämre i fråga om omfattning eller utformning. Även trafikmiljön med vänthallar, hållplatser och gångvägar båtoch flygterminaler ska vara tillgängliga och användbara.”

För att uppnå detta vill Fi bland annat verka för en utredning av färdtjänsten med syfte att förbättra servicen och öka genuskompetensen hos behovsbedömare och chaufförer och för att parkeringstillstånd för rörelsehindrade efter omprövning inte ska kunna bli sämre vid oförändrat behov.

N.3 Utbildning

”Alla elever ska erbjudas adekvat stöd inom den ordinarie skolformen i enlighet med Skollagen och vidareutbildning får inte försvåras genom alternativ betygssättning för dessa elever. Högre utbildning måste ta sitt ansvar för breddad rekrytering av personer med funktionsnedsättningar.”

Bland annat ska Fi verka för att elever och studenter med funktionsnedsättningar ska garanteras utbildningsplatser och praktikplatser och att studievägledare utbildas om livsvillkor för personer med funktionsnedsättningar, så att de bättre och utan fördomar kan stödja eleven i framtida yrkesval. 

På vilket sätt ser du att de här åtgärderna kommer att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar? Ser du andra åtgärder inom de här områdena som kan vara viktiga att beakta? Hur skulle du i din kommun kunna använda dig av den här politiken rent praktiskt, och vad anser du vara viktigast?

Diskutera med någon i din närhet, med kommentarer här på bloggen eller i vår grupp på facebook, HÄR! Du gå den virtuella studiecirkeln när du själv vill.

Ingrid Mårtensson
Studiecirkelledare

imgp6527rev

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s