Stadgar

Stadgar 20170322

Stadgar för Feministiskt initiativ Jämtland

Reviderade vid årsmöte 20170322

§ 1 Föreningens namn och organisationsnummer

Föreningens namn är Feministiskt initiativ Jämtland (FIJ). Föreningen är registrerad som ideell förening hos skattemyndigheten, med organisationsnummer 802501-9020. Föreningen är en avdelning till Feministiskt initiativ, vars organisationsnummer är 802422-9497.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Östersund.

§ 3 Föreningens omfattning

Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i Jämtlands län.

§ 4 Föreningens ändamål

FIJ har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen på regional nivå, rörande såväl politiska som organisatoriska frågor.

FIJ har till uppgift att sprida information om Feministiskt initiativs politik, att verka för opinionsbildning och att driva politiska frågor inom regionen.

FIJ ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på regional nivå, såväl inom som utanför parlamentariska församlingar.

FIJ ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FIJ ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan och fungera som länk för kommunikation mellan regionens enskilda medlemmar, regionens medlemsgrupper och kommunföreningar och den nationella styrelsen för Feministiskt initiativ.

FIJ ska arbeta i enlighet med denna stadga, med plattform och stadgar för Feministiskt initiativ, samt med riktlinjer och beslut antagna vid årsmöte.

§ 5 Medlemskap

Samtliga medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta i Jämtlands län är medlemmar i FIJ.

§ 6 Medlems utträde

Medlem som utträder ur Feministiskt initiativ utträder samtidigt ur FIJ.

§ 7 Medlems uteslutning

Medlem som uteslutits ur Feministiskt initiativ är automatiskt utesluten ur FIJ

§ 8 Avgifter

I väntan på en nationell medlemsavgift som innefattar regional medlemsavgift är medlemskap i FIJ gratis för alla medlemmar i Feministiskt initiativ. Medlemmar kan istället uppmanas att lämna bidrag.

§ 9 Organisation

FIJs verksamhet leds av en styrelse. Medlemmarna organiserar sig i utskott, arbetsgrupper och medlemsgrupper av både geografisk och tematisk karaktär.

Parlamentariskt initiativ sker i enlighet med Feministiskt initiativs stadgar.

§ 10 Föreningens styrelse

FIJ styrelse väljs av årsmötet för ett år i taget. Styrelsen ska förutom ordförande och kassör bestå av minst tre ordinarie ledamöter, samt valfritt antal suppleanter. Ordförande och kassör väljs särskilt av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga funktioner, med möjlighet att fritt variera period för vilken funktionerna utses. Styrelsens sammansättning bör sträva efter att vara representativ för Jämtlands län.

En reservlista kan, om årsmötet så önskar, skapas av de kandidater som inte blir invalda och som bedöms som lämpliga. Kandidaterna rangordnas efter rösttal.

Ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsen ska ha minst 6 protokollförda möten per år. Protokollen ska finnas tillgängliga för medlemmar att ta del av vid begäran. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet.

§ 11 Medlemsgrupper

Medlemmar kan organisera sig i medlemsgrupper utifrån såväl geografisk tillhörighet som tema eller intresse. Medlemsgruppen ska ha en ansvarig kontaktperson. Initiativ till medlemsgrupper tas av medlemmarna och gruppen ska godkännas av styrelsen. Vid bildandet av medlemsgrupp ska alla berörda medlemmar informeras.

§ 12 Kommunföreningar

FIJ ansvarar för samordning av kommunföreningar i Jämtlands län.

§ 13 Vakanta styrelseplatser under mandatperiod

Om styrelseledamot eller suppleant avsäger sig sitt uppdrag under mandatperioden kan styrelsen fylla den vakanta platsen med kandidat från reservlista från senaste styrelseval. Kandidaterna ska tillfrågas i den ordning de står på listan.

Om reservlista saknas kan fyllnadsval hållas för att fylla den vakanta platsen. Styrelseledamot eller suppleant kan endast fyllnadsväljas på extra årsmöte. Detta ska då framgå i kallelsen.

§ 14 Beslutsordning

Beslut i regionalpolitiska frågor fattas av styrelsen, på basis av beslut av årsmöte, samt efter förslag som framlagts av medlemmarna. Beslut rörande en begränsad del av regionen kan endast fattas om detta är förankrat hos medlemmar i det aktuella området.

§ 15 Medlemsmöten

FIJ håller vid behov möten och träffar för medlemmarna.

För medlemsmöten för samtliga medlemmar ska kallelse skickas till länets samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse till sådant möte ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före mötet. Kallelse ska även göras i form av annonsering i föreningens sociala medier.

§ 16 Val av ombud till Feministiskt initiativs kongress

Kongressombuden väljs vid medlemsmöte. Kongressombud väljs med beaktande av geografisk representation och intersektionell analys. Utöver ombuden väljs upp till fem ersättare, som blir ombud om något av ombuden får förhinder att delta vid kongressen. Ersättarna ska rangordnas, och ersätter ombud i ordningsföljd från första ersättare och nedåt. Avdelningsstyrelsen kan besluta om att valet förrättas digitalt.


Rätt att delta vid detta val har alla medlemmar i Feministiskt initiativ som till det nationella medlemsregistret anmält adress i det aktuella området och som betalt medlemsavgift senaste 30 dagar innan val av kongressombud förrättas. Kallelse ska skickas till regionens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse ska nå medlemmarna minst tre (3) veckor före valet av ombuden.

Om så behövs äger styrelsen rätt att förrätta fler val för att få önskat antal ombud och önskad representation utifrån geografi och intersektionell analys.

§ 17 Årsmöte

FIJs högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas under perioden 1 januari–31 mars. Kallelse till medlemsmöte ska skickas till regionens samtliga medlemmar per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse till ordinarie årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsens propositioner ska då vara klara och bifogas. I kallelsen ska det tydligt framgå varifrån man kan ladda ner möteshandlingarna samt hur man ska gå tillväga för att beställa dem på annat sätt. För postutskick av möteshandlingar får styrelsen max ta ut tryckkostnad och porto.

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet och ligga uppe för nedladdning tillsammans med styrelsens svar senast en (1) vecka före årsmötet. Beslut om motioner och andra förslag fattas av årsmötet med enkel majoritet. Om utrymme och möjlighet finns på årsmötet kan sent inkomna motioner och förslag behandlas.

För att vara röstberättigad vid årsmötet måste medlem ha betalt medlemsavgiften till Feministisk initiativ senast två veckor före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Val av justerare samt rösträknare
 • Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna
 • Föreningens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 • Val av styrelse för kommande mandatperiod
 • Val av två revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val (sammankallande i utskotten, etc)
 • Motioner och förslag till stadgeändringar
 • Övriga frågor
 • Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod

§ 18 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas på initiativ av föreningens styrelse eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar inlämnar skriftlig begäran om detta.

Kallelse till extra årsmöte skickas per e-post, eller per post om medlem inte anmält e-postadress. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor före mötet.

För att vara röstberättigad vid extra årsmötet måste medlem ha betalt medlemsavgiften till Feministisk initiativ senast en vecka före extra årsmötet.

§ 19 Medlemsträffar

Under året kan arbetsgrupper, utskott och andra grupperingar träffas utifrån behov och önskan.

§ 20 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår, 1 januari–31 december.

§ 21 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två ledamöter som var för sig har rätt att teckna avdelningens firma upp till ett värde av 5000 kronor, därefter tecknar de firma i förening.

§ 22 Stadgeändring

Förslag om ändring i dessa stadgar ska lämnas till årsmötet i form av motion eller proposition. Beslut om stadgeändring fattas av årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 23 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av årsmöte med 2/3 majoritet. I händelse av föreningens upplösning ska dess tillgångar överföras till den nationella föreningen Feministiskt initiativ.

En tanke på “Stadgar 20170322

 1. Pingback: Årsmöte, Feministiskt Initiativ Jämtland, 2017-03-22 | Feministiskt Initiativ Jämtland

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s